הוראות מקדימות לפי חוק הכשרות המשפטית

/ מסמך הוראות מקדימות הוא אחד הכלים, אשר השימוש בו נדרש כאשר מוצתה כל דרך אחרת והמוצא האחרון הוא מינוי אפוטרופוס על אדם.

החוק במתכונתו החדשה, מבקש לצמצם את המקרים בהם יתמנה אפוטרופוס לאדם מסוים.

החוק מעמיד כלים חדשים כדי לשמש תחליף למינוי אפוטרופוס, וכדי להעניק לכל אדם הנזקק לסיוע בהיותו במצב שבו הוא חדל להבין בדבר ומאבד את כשירותו, את האפשרות לשמור ככל הניתן על כבודו, עצמאותו, פרטיותו וזכויותיו, בדרך שתגביל עד למינימום ההכרחי את הפגיעה בזכויות יסוד אלה.

מסמך הוראות מקדימות הוא אחד הכלים, אשר השימוש בו נדרש כאשר מוצתה כל דרך אחרת והמוצא האחרון הוא מינוי אפוטרופוס על אדם.

לשם כך, החוק קובע כי אדם בגיר, המסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן ותוצאותיהן, רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס שבהן יפרט את שמו של יחיד או תאגיד, אחד או יותר, שהוא מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס, וכן רשאי הוא לתת הנחיות מקדימות שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו, בין שפירט את שמו של האדם שהוא מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס ובין אם לאו.

לפיכך, כאשר אדם חושש שבסופו של דבר עלול להתמנות עליו אפוטרופוס, כמו למשל מי שמינה רק אדם אחד כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך, ואותו מיופה כוח אינו צעיר או בעצמו חולה (אך כשיר), הוא רשאי לנקוב מראש בשמו של אדם או של תאגיד שהוא מעוניין שהם יהיו אפוטרופוס עליו. כמו כן יכול אדם לכתוב מראש הוראות לאפוטרופוס שימונה (אם וככל שימונה).

וכך, מבלי שאדם יודע באם ימונה לו אפוטרופוס, ואף מבלי שהוא יודע את זהותו של מי שיתמנה. הוא יכול לתת ולהפקיד מראש הנחיות שיכוונו ואף יחייבו הן את האפוטרופוס והן את בית המשפט.

זוהי מעין צוואה בחיים המיועדת לביצוע על ידי האפוטרופוס העתידי.

להורדת טופס הנחיות מקדימות

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית