הסכם מייסדים

/ ניסוח חזון החברה, הגדרת היעדים והמטרות של המיזם

הסכם מייסדים הוא מסמך פנימי (שאינו מחויב בחוק) הנחתם בין מקימי המיזם התאגידי לפני או במהלך השלבים הראשוניים של הקמת החברה. המטרה של המסמך הינה הסדרת ההתנהלות של מקימי החברה אחד כלפי השני וכלפי המיזם כישות משפטית עצמאית.

הסכם זה מהווה מעין "ספר תפעול" של החברה ומסכם הן את היסודות הרעיוניים והן את היסודות הפרקטיים של המיזם. המסמך מתייחס למצבה ההתחלתי של החברה מבחינה ארגונית ופיננסית תוך כדי היערכות לשינויים החיוביים והשליליים שעשויים להתרחש בה בעתיד.

ההסכם מנסח את החזון של החברה וממסד את מערכת היחסים העסקית בין מייסדיה, על ידי תיאום הציפיות, הגדרת זכויותיהם וחובותיהם של השותפים וציון הצרכים, היעדים והמטרות של המיזם. הסכם המייסדים נבנה בראיה לטווח ארוך במטרה למנוע מראש סכסוכים ומחלקות בין היזמים ולתת פתרונות לשלל בעיות ומשברים העלולים להופיע בשלבים השונים של התפתחות החברה.

מה צריך לכלול הסכם מייסדים ואיך עורכים אותו?

עריכתו של הסכם מייסדים היא כחומר בידי היוצר, ונעשית בהתאם לצרכים וההשקפות של המייסדים עצמם.

נהוג לכלול בהסכם זה התייחסות לשלל פרמטרים המשפיעים באופן מהותי על ניהול החברה:

 • ציון מקום מושב החברה הנדרש לצורכי המס.
 • רשימת השותפים והגדרת תחומי האחריות של כל אחד מהם ותנאי העסקתם, בהתאם לתפקידם הניהוליים והמקצועיים בחברה.
 • המבנה הפיננסי של החברה ותנאי המימון וההשקעות. סעיף זה מציין את ההון ההתחלתי של החברה, הון עצמי של היזמים, הלוואת בנקאיות וחוץ בנקאיות והתחייבויות לגיוס ההשקעות העתידיות. לצד כל אלה יצוינו הוצאות המס והעלויות הקשורות להקמת החברה. כמו כן, תפורט תכנית גיוס ההון על פי הצרכים והיעדים העתידים של החברה, לרבות ציון סכומים ומועדים, על פי הערכת הצמיחה, האסטרטגיה העסקית והצפי לגידול הפעילות העסקית.
 • אופן ותנאים לחלוקת הדיווידנדים לבעלי המניות.
 • סוגי המניות המונפקות על ידי החברה ואופן ותנאי חלוקתן בין מייסדי החברה, בהתאם להון רשום והון מונפק.
 • הסדרים בנוגע למינוי בעלי התפקידים ודירקטוריונים וקביעת נהלים לזכויות החתימה. כמו כן, סעיף זה מפרט מערך כללים ותקנות לצורך קבלת ההחלטות בחברה, הן בתחומים מסחריים עסקיים והן בתחומים פיננסיים וארגוניים, כגון גיוס שוטף חדש או שינוי במבנה החברה. מערך זה נדרש למניעת מאבקי השליטה בחברה והגנה על זכויות המיעוט מפני הרוב.
 • נהלים להסדרת חילוקי דעות פוטנציאליים בין המייסדים בנושאים עקרוניים, הן על ידי מערכים פנים ארגוניים והן באמצעות הליכי בוררות.
 • הסדרת תנאי ההיפרדות של אחד (או מספר) המייסדים מהחברה, בין אם מרצונו/ם החופשי ובין אם בעקבות ההחלטה של השותפים. ניתן לציין כאן תנאים והגבלות לעיסוק עובדי החברה במיזם שיוקם על ידי המייסד העוזב.
  סעיף זה מתייחס גם לאופן ההתנהלות של המייסדים במקרה של פטירתו או אובדן כשירות מקצועית של אחד ממקימי החברה.
  כמו כן, יצוינו כאן תנאים והגבלות להעברה או מכירת המניות לצד שלישי על ידי המייסד שעוזב את החברה.
 • נושאים משפטיים כגון קניין רוחני, נוהלי הסודיות ואי התחרות.
 • הנוהל בעת מכירת מניות בידי מי מהמייסדים וקביעת זכויות וחובות שבין בעלי המניות בקשר לכך.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום הסכמי מייסדים ודיני חברות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

  צור קשר

  / זמינות מיידית