אפוטרופוס רגר את רגר

אפוטרופוס

/אפוטרופוס משמש כאחראי על אדם שאינו כשיר לטפל בענייניו האישיים ו/או הפיננסיים באופן עצמאי

ככלל, כל אדם בגיר, קרי מי שמלאו לו 18 ומעלה, הנו כשיר משפטית לנהל את ענייניו. אולם ישנם מקרים רבים בהם אדם נמצא במצב פיזי או נפשי אשר אינו מאפשר לו לעשות כן. אז צריך למנות לאותו אדם אפוטרופוס, אשר ימלא את מקומו בניהול ענייניו השונים וידאג לרווחתו.

 פעמים רבות מדובר בנושא מורכב, הן מבחינת הפרוצדורה והן בשל תעצומות הנפש והרגישות המלווים את המהלך. משרד עו"ד אביתר רגר, בעל נסיון רב בתחום, מזמין אתכם להיעזר בשירותי המשרד והנסיון המקצועי, עם ליווי התהליך מתחילתו ועד למינוי האפוטרופוס.

מה זה אפוטרופוס?

אפוטרופוס הוא אדם או גוף אשר תפקידו לדאוג לענייניו של החסוי, כלומר לדאוג למי שאינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו ולדאוג לזכויותיו. מינוי אפוטרופוס נעשה אך ורק על ידי בית המשפט וזאת בשל משמעותו מרחיקת הלכת של צעד זה, שלילת הכשרות המשפטית של האדם והחלפת שיקול דעתו בשיקול הדעת של אדם אחר. האפוטרופוס מחויב לפעול לטובתו של החסוי, ללא משוא פנים וניגוד אינטרסים וסמכויותיו הן כפי שהגדיר אותן בית המשפט בצו האפוטרופסות ואין הוא רשאי לסטות מהן. ככלל, בית המשפט מעדיף למנות בן משפחה כאפוטרופוס, אך לעיתים נדרש הוא למינוי אפוטרופוס חיצוני כאשר לא נמצא בן משפחה מתאים לתפקיד. נדגיש כי ככל שהחסוי מסוגל להביע דעה בעניין זהותו של האפוטרופוס, בית המשפט יתחשב בכך בעת קבלת החלטה. אפוטרופוס כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי וחייב בדיווחים מעת לעת.

מהו החוק המאפשר מינוי אפוטרופוס?

מוסד האפוטרופסות פועל מכוחו של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962. חוק זה קובע למעשה את כל הכללים הנוגעים לנושא האפוטרופסות, ביניהם:

  •  מי כשר לבצע פעולות משפטיות – סעיף 2 לחוק: "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט".
  •  אפוטרופסות טבעית – סעיף 14 לחוק: "הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים".
  • אפוטרופסות על פי מינוי – פרק שלישי לחוק: ישנו פרק שלם בחוק העוסק במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט וקובע את שלל המקרים בהם ימנה בית המשפט אפוטרופוס.
  • ייפוי כוח מתמשך – פרק שני לחוק: החוק מתייחס גם לנושא של ייפוי כוח מתמשך, הליך חלופי למינוי אפוטרופוס המתבצע ללא מעורבות של בית משפט.

ייפוי כוח מתמשך או אפוטרופסות –  מהו המסלול הנכון בשבילכם?

התיקון לחוק מעמיד בפני הציבור את הבחירה בין מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, לבין מינוי מיופה כוח בהליך הקרוי ייפוי כוח מתמשך. הליך זה מתבצע על ידי האדם עצמו, בעודו צלול וכשיר לקבל החלטות הנוגעות לעתידו ולניהול ענייניו. הוא גם זה הבוחר את האדם שימונה על ניהול ענייניו בבוא העת, כשלא יוכל לעשות זאת כבר בעצמו. אותו ממונה יכול להיות בן משפחה, חבר או מכר. אפשרי גם מינוי של יותר מאדם אחד, למשל מתן ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים לאדם אחד ומינוי אדם אחר שיטפל בנושאי הרכוש, הנושאים הרפואיים, ונושאי הרווחה האישית וחיי היומיום.

אם מדובר באדם שכבר אינו כשיר לקבל החלטות בעצמו, אינו צלול ואינו מסוגל לדאוג לעצמו, כי אז הוא איחר את הרכבת, ולא יוכל למנות אחרים בתהליך ייפוי כוח מתמשך. אולם אדם כשיר צלול, שרוצה להבטיח את עתידו ולהכין לעצמו מעין "פוליסת ביטוח" לימים סגריריים, יכול לשמור על חירותו, כבודו ועצמאותו ולהחליט כיצד ירצה שינוהלו כל ענייניו בבוא העת.

 

אינפוגרפיקה של ייפוי כוח מתמשך מול אפוטרופוס

10 סיבות לחתימה על ייפוי כוח מתמשך

 

זקוקים לייפוי כוח נוטריוני או שוקלים לערוך ייפוי כוח מתמשך? עו"ד – נוטריון אביתר רגר, המתמחה בעריכת מסמכי ייפוי כוח ובעל תעודת הסמכה בייפוי כוח מתמשך, ישמח להעניק לכם שירות מקצועי מקיף בהתאם לצרכיכם ובקשותיכם האינדיבידואליים.

צור קשר

/ זמינות מיידיתאפוטרופוס טבעי

מונח זה מתייחס למעמדם של הורים לגבי ילדיהם הקטינים. כל הורה הוא האפוטרופוס הטבעי של הילד שלו ולכך משמעויות רבות, ביניהן: להורה נתונה זכות משמורת על ילדיו, חובה לדאוג לצרכיהם ולפעול על פי עקרון טובת הילד וכן נתונה להורה הזכות לייצג את הילד שלו בכל הנוגע לפעולות משפטיות. זאת למעט מקרים ספציפיים המנויים בחוק, בהם נדרש ההורה לקבל את אישור בית המשפט לעניין זה. עוד נציין כי האפוטרופסות הטבעית איננה אבסולוטית ובית המשפט רשאי לשלול מהורה את האפוטרופסות שלו או להגביל אותה, כאשר הוא אינו מסוגל לדאוג לצרכי הילד.

מהו אישור אפוטרופוס?

בכל מקרה שבו אין המדובר באפוטרופסות טבעית, כלומר, זו של הורים על ילדיהם הקטינים שהיא עניין הקבוע בחוק, מינוי אפוטרופוס דורש את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט יידרש לעניין זה לאחר שהוגשה לו בקשה מתאימה. כאשר אנו מדברים על אישור אפוטרופוס, אנו מתייחסים למעשה לשני פנים: ראשית, לעצם המינוי עצמו, כלומר שלילת כשרות משפטית שהנה צעד קיצוני, תיעשה על ידי בית משפט בלבד. שנית, לעניין זהותו של האפוטרופוס, כלומר בית המשפט הוא זה שקובע מי יתמנה לאפוטרופוס, זאת לאחר שסבר שהבקשה למינוי מוצדקת וכי אותו אדם אכן זקוק לאפוטרופוס שינהל את ענייניו. לעניין זה נזכיר כי בית המשפט יעדיף למנות בן משפחה לתפקיד, ככל וישנו המתאים לתפקיד ומעוניין בו, שכן טובת החסוי היא שעומדת כערך ראשון בעיני בית המשפט.

איך למנות אפוטרופוס?

מינוי אפוטרופוס נעשה לאחר שהוגשה בקשה מתאימה אל בית המשפט לענייני משפחה, אשר לו הסמכות בענייו זה. בבקשה יש לפרט את הנסיבות המקימות את הצורך במינוי אפוטרופוס לאותו אדם והאם יש צורך באפוטרופוס לתחום מסוים: אפוטרופוס רכוש, אפוטרופוס גוף, אפוטרופוס לדין או לכולם יחד. את הבקשה למינוי יכול להגיש כל בן משפחה של החסוי וכן היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן, יש לצרף לבקשה מסמכים שונים כגון תצהיר וחוות דעת של רופא המפרטת את מצבו של אותו אדם עבורו מתבקש המינוי. נדגיש כי היות שמדובר בהליך משפטי, חשוב מאוד לפנות לעורך דין מומחה לצורך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס. עורך הדין ידאג לניסוח מפורט וברור של הבקשה, לצירוף כל המסמכים הנדרשים וייצג אשר את המבקש בבית המשפט.

מהן סמכויות אפוטרופוס לדין?

ישנם סוגים שונים של אפוטרופסות, כאשר היקף הסמכויות של האפוטרופוס בכל מקרה ומקרה, נקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה בעת המינוי. אפוטרופוס לדין משמעותו כי אותו אדם או גוף (ניתן למנות תאגיד אפוטרופסות לתפקיד) מופקד על עניינו המשפטיים של החסוי. סמכויותיו של אפוטרופוס לדין אפוא מתמקדות בנושא זה. כך למשל, עליו לייצג, אם בעצמו ואם באמצעות בעל מקצוע כגון עו"ד או רו"ח, את החסוי בכל הליך משפטי אשר מתנהל נגדו. כמו כן, על האפוטרופוס ליזום הליכים משפטיים מטעמו של החסוי, ככל שהדבר נדרש על מנת לשמור על זכויותיו. אחת הדוגמאות בהקשר זה היא הגשת תביעות למוסד לביטוח לאומי לקבלת קצבאות ושירותים.

כיצד לבצע החלפת אפוטרופוס?

בכל עת, עומדת לחסוי או לבן משפחה שלו, הזכות לפנות לבית המשפט ולבקש את החלפתו של האפוטרופוס. בקשה זו תוגש כאשר האפוטרופוס אינו ממלא את תפקידו כראוי, כלומר, אינו דואג לזכויותיו ולרווחתו של החסוי או פועל שלא כשורה עם רכושו. התנהגות זו יכולה לבוא לידי ביטוי הן במחדל, בהימנעות לעשות פעולות נדרשות והן במעשה, כאשר האפוטרופוס מבצע פעולות שאינן לטובת החסוי. ככל שבית המשפט שוכנע באמיתות הדברים, יורה על החלפת האפוטרופוס. לעניין זה נציין כי ניתן גם להגיש בקשה לבית המשפט לצמצם את היקף המינוי, כמו גם לבטלו לחלוטין. בית המשפט ייעתר לבקשות אלו אם סבר כי אכן מצבו של החסוי מאפשר את צמצום סמכויות האפוטרופוס או את ביטול המינוי כולו.

אפוטרופוס חיצוני

בכל מקרה שבו מוגשת לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס, הוא יעדיף למנות לתפקיד בן משפחה או חבר קרוב. אולם, לא אחת, הדבר איננו מתאפשר בשל כך כי אנשים אלו אינם יכולים, מסוגלים או רוצים למלא תפקיד זה. במצב זה, הפתרון הנו מינוי של אפוטרופוס חיצוני, כגון תאגיד אפוטרופסות המתנהל על ידי אנשי מקצוע המתמחים בתחום זה והם דואגים לעניינו של החסוי. מינוי אפוטרופוס חיצוני ייעשה לעיתים גם כאשר קיים סכסוך בין בני המשפחה באשר למי ימונה לאפוטרופוס. זאת כאשר סבר בית המשפט כי לא יהיה זה לטובת החסוי למנות אחד מבני המשפחה, אם משום שאין הם מתאימים לתפקיד ואם משום המשבר המשפחתי שייצור מינויו של מי מהם, אשר ישפיע מטבע הדברים לרעה על החסוי.

אפוטרופוס זמני

נהוג לחשוב כי מינוי אפוטרופוס הוא תמיד עניין קבוע, אולם במקרים רבים מדובר על מינוי זמני. למעשה, היכן שבית המשפט רואה כי ניתן להורות על מינוי זמני ואין הכרח במינוי קבוע, יעדיף זאת, על מנת לצמצם את הפגיעה בחסוי. שהרי, מינוי אפוטרופוס נוטל מאותו אדם את שיקול הדעת על חייו ולכן יש לנקוט בו לתקופה המינימאלית ביותר האפשרית. להלן שתי דוגמאות נפוצות למינוי אפוטרופוס זמני: אדם מצוי במשבר נפשי ובשלב זה נדרש לו מינוי אפוטרופוס. בית המשפט ימנה לאותו אדם אפוטרופוס זמני מתוך הנחה כי כאשר הוא יתאושש ויחלים, אין עוד הצדקה לשלול ממנו את כשרותו המשפטית ויוכל הוא לשוב ולנהל את ענייניו. דוגמא נוספת היא אפוטרופוס על ילדים. כאשר המינוי נעשה רק בשל היותו של הילד קטין, הרי מינוי זה יהיה זמני ויפוג תוקפו עם הגיעו של הילד לגיל 18.

 

 מינוי אפוטרופוס, או לחילופין עריכת ייפוי כוח מתמשך דורשים הבנה מעמיקה של התחום והכנה יסודית לתהליך. צרו קשר עוד היום לקבלת ליווי מקצועי ע"י עורך דין בעל נסיון רב, הבנת המצב והתחשבות במורכבות התהליך, תעצומות הנפש וקשיי הפרוצדורה.

צור קשר

/ זמינות מיידיתצור קשר

/ זמינות מיידיתפרטי התקשרות

רחוב הארבעה 10 תל אביב, מיקוד 6473910
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה