הקמת עמותה

/ כל הכלים המשפטיים לביצוע הליך תקין של פתיחת העמותה

עמותה הינה התאגדות בעלת תוקף משפטי אשר הוקמה למטרה חוקית שאינה מכוונת לחלוקת רווחים, בנושאים שונים ומגוונים כגון קידום פרויקטים חברתיים, התנדבות, פעילויות רווחה וספורט וכדומה.

פעילות העמותה מוסדרת על ידי רשם העמותות מטעם משרד המשפטים. העמותה מורכבת מלפחות שני חברים, אך על מנת לזכות במעמד של מוסד ציבורי לקבלת פטור ממס לתורמים מטעם מס ההכנסה, חייבת העמותה לכלול לפחות חמישה חברים.

בניגוד לתאגידים מסחריים, כגון חברה בע"מ, העמותה אינה נכס כלכלי, אינה שייכת לחבריה ואינה ניתנת להעברה, מכירה או רכישה. יחד עם זאת, עמותה רשאית לנהל נכסים, להפעיל מוסדות ולנהל מערך עובדים ומנהלים, בדומה לתאגיד מסחרי.

מהו התהליך הנדרש להקמת עמותה ואיך היא מורכבת?

הקמת העמותה מצריכה ביצוע פעולות משפטיות כגון רישום ברשם העמותות ומינוי ועד מנהל וועדת ביקורת, הנבחרת באסיפה הכללית, בה משתתפים כל חברי העמותה. על מנת לקבל תמיכה רשמית מרשויות המדינה, חייבת העמותה, בין היתר,  לקבל אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

אסיפה כללית של עמותה מהווה את המוסד העליון של העמותה, בעל זכות לבצע פעולות משפטיות, כגון שינוי תקנון העמותה, מינוי חברים לוועדות העמותה, או פירוק העמותה. אספה כללית מכונסת לפחות פעם בשנה, במטרה לקבל החלטות מהותיות אודות פעילות העמותה ולדון בממצאי הדוחות הכספיים והדוח המילולי הנערכים על ידי רואה החשבון של העמותה והועד המנהל שלה.

ועד מנהל של עמותה מורכב מלפחות שני חברים ומוסמך לנהל את ענייני העמותה על בסיס יום יומי בהתאם למדיניות האסיפה הכללית. כמו כן תפקידו של הועד המנהל הינו לתכנן צעדים אופרטיביים המיישמים מדיניות העמותה, כגון הכנת תכנית עבודה, בניית תקציב, הגדרת היעדים ועוד.

ועדת ביקורת הינו מוסד משפטי הנוסף הנדרש לניהול העמותה. הוועדה מפקחת על פעילות העמותה מההיבטים הפיננסיים והמקצועיים, על מנת להבטיח התנהלות תקינה, יעילה וחסכונית הממוקדת בהשגת המטרות שהוצבו על ידי האסיפה כללית. מדי שנה על ועדת ביקורת להפיק דוח, המפרט את מצב העמותה והמכיל המלצות לשיפור פעילותה. לעיתים, כחלופה לוועדת הביקורת, רשאית העמותה, באישור רשם העמותות, למנות מבקר פנים בתשלום – בעל מקצוע בתחום פיננסי או משפטי, כגון רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס.

רשם העמותות

תהליך הקמת העמותה מצריך רישום העמותה וקבלת אישור מרשם העמותות.

ראשית, על מייסדי העמותה למלא טופס בקשה לרישום העמותה, הכולל פרטים אישיים אודות החברים, שם וכתובת מושב של העמותה ותיאור מטרותיה. על המייסדים לוודא שהשם שנבחר לעמותה הינו פנוי וחוקי, או, לחלופין, לרשום בטופס הבקשה מספר שמות חלופיים.

אל טופס הבקשה המייסדים מצרפים תצהיר, המודיע על רצונם להקים את העמותה ולשמש כחברי הועד המנהל. המייסדים יכולים לבחור לאשר את התקנון המצוי (המהווה תוספת לחוק העמותות) כפי שהוא, או לערוך בו שינויים, או לנסח תקנון משלהם ולהגיש את המסמך לאישור רשם העמותות. על מנת להשלים את התהליך, המייסדים נדרשים לשלם אגרת רישום ולצרף לכל המסמכים אישור עבור תשלום האגרה.

רשם העמותה מבצע בחינת כשירות העמותה מבחינה טכנית, לוגיסטית ורעיונית. במידה ונמצאו ליקויים במבנה העמותה, על המייסדים לבצע תיקונים בהתאם להוראות רשם העמותות.

בחלוף שנתיים מהקמת העמותה, ובתנאי שהעמותה מגישה דוחות כדין ופעילותה תקינה, יכולים חברי העמותה לבקש אישור ניהול תקין מרשם העמותות, בין היתר על מנת לזכות בסבסוד, תמיכה ו/או שיתוף פעולה של גופים ממשלתיים או מוסדות המדינה (ככל שמטרות העמותה מתאימות לכך).

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני עמותות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית