סוגי צוואות

/ הדרכים החוקיות לעריכת צוואה

לרצון של חברה מתקדמת לאפשר לכל אדם קניין חופשי, מתלווה הרצון לאפשר לכל אדם לשמור על אוטונומיה לקבוע מי יהיו יורשיו. בדרך כלל, ובהתנהלות כלכלית הגיונית, מצליח אדם לצבור הון שאינו מתכלה עד ליום מותו, והוא מותיר אחריו נכסים (רכוש, כסף וזכויות) שיחדיו מהווים את העיזבון.

אדם יכול לקבוע מראש, במסגרת צוואה ערוכה כדין, מי יהיו יורשי העיזבון שלו.

בצד הרצון לאפשר כמה שיותר חופש פעולה לכל אדם לקבוע בצוואה מי יהיו יורשיו, נמצא תמיד החשש שהצוואה לא תבטא את רצונו האמיתי של האדם.

חוק הירושה נותן כלים מגוונים כדי לאפשר לכל אדם שאינו קטין, שאינו פסול דין והמבין את המשמעות של עריכת צוואה, לערוך צוואה. ויודגש – עריכת צוואה הינה מעשה אישי ורק המצווה רשאי לעשותה בעצמו ולא על ידי אחר ו/או מיופה כוח, ואפילו לא באמצעות אפוטרופוס או מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך.

אמנה להלן את סוגי הצוואות.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד תיערך כולה בכתב יד המצווה. על הצוואה בכתב יד לכלול את תאריך עשייתה כשהוא כתוב בכתב ידו של המצווה וכן את חתימתו של המצווה.

זוהי צורת צוואה המאפשרת לאדם לערוך צוואה כשהוא לבדו, ובעצמו בלי להיזקק לעדים.

ניתן לקיים צוואה בכתב יד, ותוקפה וכוחה יהיו יפים בדיוק כשל צוואה בעדים או צוואה בפני רשות. אבל! בצד החופש לצוות בדרך זו, יבחרו רוב רובם של המצווים להימנע מדרך זו, שכן טמונים בה קושי וסיכון.

הקושי יהיה להוכיח כי אכן מדובר בכתב ידו של המצווה, שאכן ערך את כולה בכתב ידו, וכמובן, שלא ערך אותה תחת השפעה בלתי הוגנת או אפילו לחץ או איום מצד מי שאמור לזכות בחלק או מנה על פי הצוואה.

טיפ – מומלץ למי שמחליט לערוך צוואה בכתב יד, להפקיד אותה בידי אדם או גוף שהוא סומך עליהם. הדרך המומלצת ביותר הינה להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. ההפקדה מייצרת ראיה לכאורה לפיה המצווה הוא שערך אותה וכי נעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה. טיפ נוסף, באם מסיבה כלשהי לא מתבצעת הפקדה – ניתן להניח העתק שלה במעטפה ולשגר אותה עם מכתב מלווה בדואר רשום לכתובת המצווה ולא לפתוח את המעטפה. בכך תהיה בנמצא הוכחה נאותה לתאריך עריכת הצוואה, ואף חתימת DNA המצווה בבול המעטפה. סממנים אלה יפחיתו את היכולת לקרוא תיגר על תוקף הצוואה.

כמובן, שאם הסיבה לעריכת צוואה בכתב יד הינה דחק זמני ולא בדידות כרונית ו/או רצון להימנע מגילוי תוכן הצוואה ליורשים הנקובים בה טרם מות המצווה, הרי שהדרך הטובה ביותר היא להפקיד את הצוואה בידי המוטבים שננקבו בה לשימושם העתידי.

צוואה בעדים

זוהי צורת הצוואה הנפוצה ביותר, והנותנת מענה נאות הן להתחקות אחר רצונו האמיתי של המצווה והבנתו את תוצאות המעשה של חתימת צוואה, והן פתרון לצורך להוכיח את הנסיבות במקרה של תקיפת הצוואה מבחינה משפטית לאחר מות המצווה.

הדרישה הינה כי הצוואה תהיה בכתב. בכתב ולא בהכרח בכתב-יד. כלומר ניתן להדפיס את הצוואה. חובה לציין תאריך, אשר גם אותו ניתן להדפיס על הצוואה ולא לכתוב בכתב יד.

הדרישה היא שגם צוואה בעדים תיחתם בידי המצווה.

חתימה זו אינה חייבת להיות חתימה של היודע כתוב, ודי שאדם יטביע את חתימת אצבעו בדיו על גבי הצוואה כדי שזו תיחשב חתימתו. כל סימון בכתב שניתן בפני שני העדים כפי שיוסבר להלן – תקף.

קיימת דרישה בחוק שהמצווה יצהיר בפני שני העדים שזו צוואתו וגם יחתום בפני שני העדים.

לא ניתן להסתפק בחתימה בפני עד אחד ולאחר מכן יוזמן עד נוסף. יש להקפיד כי שני העדים יהיו נוכחים יחדיו בנוכחות המצווה הן בשלב ההצהרה של המצווה והן בשלב החתימה של המצווה.

דרישה נוספת הינה ששני העדים גם יחתמו באותו מעמד ובחתימת ידם כי המצווה הצהיר וחתם בפניהם כשהם יחדיו.

ולסיכום הדרישות לעריכת צוואה בעדים בת תוקף:

 1. תוכן בכתב.
 2. תאריך.
 3. הצהרה וחתימה בפני 2 עדים הנמצאים יחדיו.
 4. חתימת 2 העדים.

צוואה בפני רשות

יכול אדם לבחור לערוך את צוואתו בפני רשות, בדרכים האמורות בחוק הירושה ואלה הן:

 1. באמירה בעל-פה בפני שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה, חבר של בית בית דין דתי.
 2. הגשת הצוואה בכתב (אין חובה בכתב יד!), על ידי המצווה עצמו לידי שופט/רשם/חבר בית דין כאמור.
 3. אמירה או הגשה כאמור שנעשית בפני נוטריון.

המחוקק אינו דורש חתימה של המצווה בפני הרשות, אלא רק את חתימת הרשות, אך יש הקפדה על הצורך לקרוא ו/או להקריא את תוכן הצוואה בשפת המצווה.

היתרון של עריכת צוואה בפני רשות הוא שזה מהווה ראיה לכאורה לכך שהמצווה הוא שעשה את הצוואה ושהיא נעשתה במקום ובתאריך הנקובים בה.

צוואה בעל-פה

הרצון להקל, ולאפשר חופש ציווי מרבי, בא לידי ביטוי בדרך נוספת של עריכת צוואה תקפה, והיא: צוואה בעל-פה. זוהי דרך שאינה דורשת כל פעולה נוספת מצד המצווה מעבר לאמירת רצונו.

כדי לפצות על הקושי שבהתרת עשיית צוואה בעל-פה בלבד, נדרש קיומן של נסיבות מוגדרות וכדלהלן:

 1. המצווה מצוי מול פני המוות, או אם הוא רואה עצמו כמי שמצוי מול פני המוות, אף אם אין זה באמת כך, אבל יש למצווה סיבות סבירות לחשוב ולהאמין בכך.
 2. ליד המצווה שני עדים השומעים את לשונו של המצווה, כלומר דוברים ומבינים את שפת המצווה.
 3. שני העדים יערכו זכרון דברים הנושא תאריך והנסיבות של שמיעת הצוואה ויפקידו אותה אצל הרשם לענייני ירושה.
 4. אם לאחר עריכת הצוואה בעל-פה כאמור, המצווה החלים או שאינו עוד מול פני המוות, וכבר חלפו 30 יום מההחלמה או הנסיבות, הצוואה האמורה שניתנה בעל-פה תתבטל מאליה.

אמנם החוק אינו דורש זאת, אך שימוש בזמינות הטכנולוגית של הסמארטפון מתבקשת כאן, וטוב יעשה עד לצוואה בעל-פה אם יצלם את מתן הצוואה בהקלטה חזותית, היינו הכוללת גם קול וגם תמונה.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום צוואות וירושות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

  צור קשר

  / זמינות מיידית