מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

/ תפקידו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך ומגבלות על סמכויותיו

המטרה של ייפוי כוח מתמשך היא לאפשר לכל אדם המעוניין בכך למנות לעצמו נציג – מיופה כוח, אשר יוסמך לקבל החלטות ולבצע פעולות בשמו של האדם הממנה (מייפה כוח).

זאת רק אם וכאשר יהיה בכך צורך, ולאחר הכנסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, במצב שבו הממנה לא יוכל לדאוג לענייניו באופן עצמאי, עקב מחלה או הדרדרות בכושר הקוגניטיבי או הנפשי, באופן שהממנה כבר לא יוכל להבין בענייניו ולקבל החלטות. מיופה כוח יפעל על מנת לשרת את האינטרסים של הממנה, להגן על זכויותיו ולדאוג לענייניו בתחומי האחריות, אליהם הוסמך על ידי הממנה.

המינוי ניתן אך ורק לאדם אשר מסכים, מוכן וכשיר לשמש כמיופה הכוח עבור הממנה ומבין באופן מלא את המשמעות, ההשלכות והדרישות של התפקיד.

מי יכול להתמנות למיופה כוח בייפוי כוח מתמשך?

על פי החוק, האדם שימונה למיופה כוח חייב לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • בגיר: אדם שמלאו לו 18 שנים
 • כשיר משפטית: מסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי ואינו נמצא תחת פיקוח של אפוטרופוס או מיופה כוח בהליך ייפוי כוח מתמשך או רפואי. כלומר, לא מונה לו אפוטרופוס על ידי בית המשפט ואין לו מיופה כוח פעיל בהליך ייפוי כוח מתמשך בתוקף.
 • חף מאינטרסים כלכליים בקשר לממנה: אינו עובד בתשלום אצל הממנה, בתור מטפלו, בין אם רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי, אלא אם כן הוא קרוב משפחה של הממנה.
 • אינו משכיר לממנה מקום מגורים בתשלום, אלא אם כן הוא קרוב משפחה של הממנה
 • אינו משמש כבר כמיופה כוח לשלושה אנשים או יותר, אלא אם כן הם קרובי משפחתו.

מיופה כוח לענייני הרכוש (עניינים כלכליים), חייב לעמוד בכל הקריטריונים שלעיל, ובנוסף לענות לדרישות הבאות:

 • אינו פושט רגל ללא הפטר
 • אינו מוכרז כלקוח מוגבל חמור על פי חוק שיקים ללא כיסוי

זקוקים למידע נוסף, ליווי ועריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך? תכננו את עתידכם בסיוענו! צרו קשר ונספק לכם פתרונות משפטיים מותאמים אישית לצרכיכם ודרישותיכם.

צור קשר

/ זמינות מיידית

  תחומי האחריות של מיופה הכוח

  מיופה הכוח לייפוי כוח מתמשך אחראי לקבל החלטות בשם הממנה ולבצע פעולות אשר יבטאו באופן הקרוב ביותר את רצונו של הממנה. החוק מחלק את תחומי האחריות של מיופה כוח לשלוש קטגוריות: ענייני הגוף (הרפואיים), עניינים אישיים (שאינם רפואיים) וענייני הרכוש (עניינים פיננסיים).

  • במישור האישי פועל מיופה הכוח על מנת להגן על זכויותיו של הממנה ולדאוג לתנאי מחייתו ורווחתו.
  • במישור הרפואי מיופה הכוח אחראי על ענייני הבריאות של הממנה ומתפקידו לקבל החלטות בנוגע לטיפוליו הרפואיים.
  • במישור הכלכלי מיופה כוח מנהל את הכספים והרכוש של הממנה ומסדיר את זכויותיו והתחייבויותיו הפיננסיות.

  כיצד נדרש לפעול מיופה הכוח בעת קבלת ההחלטות בשם מייפה הכוח?

  כאשר נדרש מיופה הכוח לקבל החלטה מהותית בשם הממנה, עליו לפעול על פי הרצון של מייפה הכוח. עליו לבצע תיעוד ורישום של כל ההחלטות המהותיות שקיבל, למטרות מעקב ופיקוח.

  אם הותיר מייפה הכוח הנחיות מוקדמות במסמך ייפוי כוח מתמשך, על מיופה הכוח לציית להן, אלא אם כן הפעולה שעליה הורה מייפה הכוח אינה ניתנת לביצוע מסיבות הבאות:

  • היא אינה חוקית או אינה אפשרית מבחינה פרקטית.
  • היא תגרום נזק חמור לממנה.
  • העלות הפיננסית של הפעולה חורגת מאפשרויות הפיננסיות של הממנה.

  כמו כן, אין לבצע פעולה על פי ההנחיות המוקדמות אם הממנה מבין את משמעותה בזמן המעשה ואינו מסכים לה, אלא אם כן הוא הסמיך באמצעות הנחיות מפורשות את מיופה הכוח לבצע פעולה זו גם אם כנגד רצונו בזמן האמת.

  כאשר על מיופה הכוח לקבל החלטה שאין בנוגע אליה הנחיות מוקדמות, עליו לפעול על פי הנחיות הבאות:

  • לברר את רצונו של הממנה, אם יש באפשרותו להביע את עצמו.
  • אם הדבר אינו אפשרי, על מיופה הכוח להתאים את ההחלטה לאופי, לתפיסת העולם ולהתנהגותו של הממנה, כפי שבאו לידי ביטוי בעבר.
  • במקרה כאשר לא ניתן לנחש את רצונו של הממנה, על מייפה הכוח לקבל החלטה שתטיב עם הממנה.

  הנחיות לגבי קבלת ההחלטות כאשר יש ניגוד בין ההנחיות שנתן הממנה במסמך ייפוי כוח מתמשך ובין רצונו בזמן המעשה:

  • אם ציין הממנה בייפוי כוח מתמשך שעל מיופה הכוח להעדיף את הכתוב במסמך על פני רצונו בזמן המעשה, יש לכבד זאת, אלא אם כן מדובר בעניינים מהותיים בתחומים אישיים ורפואיים.
  • במקרים כאשר מיופה הכוח אינו מסוגל לקבל החלטה מהותית באופן עצמאי, הן בשל הניגוד בין רצונו של מייפה הכוח כפי שציין במסמך ובין רצונו בהווה, והן בשל היעדר ההנחיות המוקדמות, עליו לפנות לבית המשפט לקבלת ההוראות.
  • כמו כן, במקרה והממנה לא הותיר הנחיות מקדימות וישנו קושי להבין מה רצונו בנוגע לפעולה מהותית זאת או אחרת, הפניה לבית המשפט לצורך קבלת הנחיות יכולה להיעשות על ידי קרובי משפחתו (בן/בת הזוג, ילדיו, נכדיו הוריו, אחיו או סבים) או על ידי חבריו הקרובים.
  • בכל פעולותיו, על הממונה לפעול תוך שמירת כבודו, פרטיותו, ערכיו, קשרי משפחתו וטובתו של הממנה, והכל תוך יישום שקידה, מיומנות [לרבות חובה להיוועץ עם גורם מקצועי כשהדבר דרוש], מסירות ובתום לב.

  החוק מסמיך את מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך לבצע פעולות בשמו של הממנה. אולם, ישנן פעולות בעלות תוקף משפטי, אותן מיופה כוח אינו רשאי לבצע, או לחלופין, יכול לבצען בתנאים מסוימים.

  אם כן, מה רשאי לבצע מיופה הכוח, בהתאם להסכמה המפורשת של הממנה בייפוי הכוח המתמשך?

  • ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כגון החלפת מסלול פנסיוני, מעבר בין גופים פנסיוניים, שינוי בהסדר כפסי החיסכון הפנסיוני, משיכת כספים מקרן השתלמות ו/או קופות הגמל בהתאם לסעיף 23 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
  • הגשת בקשה לקצבת הפנסיה בשם מייפה כוח, על פי חוק גיל פרישה.
  • מתן ערבות או הלוואות עד סכום 100,000 ₪ או מתנות שלא נהוגות בנסיבות העניין עד סכום של 100,000 ₪  או תרומות עד סכום 100,000 ₪ , על פי תנאים הבאים: לאדם/גוף ששמו הוזכר במסמך ייפוי כוח מתמשך ועד סכום אשר צוין במסמך ייפוי כוח מתמשך.
  • ביצוע פעולה משפטית או מספר פעולות בעלות תוקף משפטי, כאשר העלות הכוללת נעה בין 100,000 ₪ ועד ל-500,000 ₪ .
  • קבלת החלטות בנוגע לטיפול פסיכיאטרי: מתן הסכמה לביצוע בדיקות ו/או טיפולים פסיכיאטריים, מתן הסכמה לאשפוז במוסד פסיכיאטרי או שחרור ממוסד פסיכיאטרי. אולם, אם מייפה כוח מתנגד לפעולות אלה, החוק אוסר על ביצוען, אלא אם כן מתקיימים התנאים הבאים:
  • הממנה ציין במסמך ייפוי כוח מתמשך כי מיופה כוח מקבל סמכות מפורשת לתת הסכמה לביצוע פעולות אלה בכל מקרה, גם אם יתנגד לכך בשעת המעשה.
  • ייפוי הכוח המתמשך נחתם לאחר שפסיכיאטר, אשר בזמן החתימה הסביר לממנה את ההשלכות האפשריות של תנאי זה ואישר כי הממנה הבין היטב את המשמעות של ההסכמה. על הפסיכיאטר לאשר בטופס פרטני, כי בדק ווידא כי הממנה חותם על ההסכם מרוצנו החופשי ולא מכוון שהופעל עליו לחץ.
  • במקרה שתנאים אלה מתקיימים, ניתן לאשפז את הממנה בבית חולים פסיכיאטרי עד ל- 48 שעות בלבד אלא אם כן במשך זמן זה האדם יחדל להתנגד לאשפוז וייתן הסכמה מדעת.

  מיופה כוח יקבל שכר עבור עבודתו אם הממנה אישר כך במסמך ייפוי כוח מתמשך וציין את היקף השכר. בין אם מיופה כוח מקבל שכר ובין אם לא, הוא זכאי לקבלת החזר עבור ההוצאות הסבירות שכרוכות בביצוע פעולותיו עבור הממנה. כל ההוצאות הכספיות, באות מכספו של הממנה.

  ביצוע הפעולות הבאות על ידי מיופה כוח מצריך קבלת אישור של בית המשפט

  על מנת לאפשר ביצוע פעולות אלה באמצעות מיופה הכוח, יש לתכנן אותן ולהתחייב אליהן מראש ובהתאם להגיש בקשה לבית המשפט ולקבל את אישורו.

  • ביצוע פעולות העברה, שעבוד, חיסול או חלוקה של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה במלאכה או במסחר, או של דירה.
  • עסקת מקרקעין, כגון מכירה, קניה או השכרה של הנכס, למעט השכרת נכס בחוזה לתקופה של עד 5 שנים ובתנאי שעל נכס המקרקעין לא חל חוק הגנת הדייר.
  • השכרת נכס, עליו חלות הוראות חוק הגנת הדייר.
  • ביצוע פעולות (המחאה או שעבוד) בנוגע לקבלת זכות במקרקעין.
  • ביצוע פעולות בנוגע לעיזבון (הסתלקות, העברה או שעבוד של העזבון, או חלק ממנו).
  • מתן ערבות או מתן הלוואות ו/או מתן מתנות שאינן נהוגות, אם הממנה לא הותיר הנחיות מפורשות בנוגע לפעולות אלה במסמך ייפוי כוח מתמשך, ואם הותיר, אז לסכום העולה על מה שהותיר או לסכום העולה על 100,000 ₪
  • ביצוע פעולה משפטית או מספר פעולות בעלות תוקף משפטי במסגרת עסקה אחת, אשר כרוכות בהוצאות בסכום שמעל 100,000 ש"ח אם לא ניתנו לכך הנחיות מוקדמות על ידי הממנה במסמך ייפוי כוח מתמשך.
  • מתן תרומה, הלוואה או מתנה שאינה בגדר הרגיל, כאשר הממנה נתן לכך הסכמה במסמך ייפוי כוח מתמשך, אך העלות הינה גבוהה מ- 100,000 שח או עולה על הסכום אשר צוין בייפוי הכוח המתמשך.
  • ביצוע פעולה משפטית אחרת או מספר פעולות במסגרת עסקה אחת אשר כרוכות בהוצאות שמעל 500,000 ש"ח ובתנאי שלפעולה זו ניתנה הסכמה מפורשת של הממנה במסמך ייפוי כוח מתמשך.
  • ביצוע משיכת כספי קופת גמל שלא בהתאם לסעיף 23 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

  מה אסור למיופה כוח לעשות, גם אם הוא מעוניין בכך?

  פעולות אלה לא ניתן להעביר לאחריות של מיופה כוח באמצעות ייפוי כוח מתמשך, הואיל ועל פי החוק, מותר לבצע אותן אך ורק באופן אישי על ידי האדם עצמו כאשר הוא עודנו צלול וכשיר:

  • המרת דת, מסירת ילדו של מייפה כוח לאימוץ או הצבעה בבחירות בשם הממנה.
  • עריכת צוואה בשם מייפה כוח או ביצוע שינויים בצוואה של הממנה.
  • בחירת המוטבים וציון שמם בקופות גמל, קרנות וביטוחים וקביעת סדר חלוקת סכומים שיקבלו המוטבים לאחר מותו של הממנה.
  • קבלת החלטות בנוגע לפעולות הניתנות לביצוע במסגרת חוק החולה הנוטה למות.
  • כמו כן, במקרה והממנה שימש בעצמו כאפוטרופוס או כמיופה כוח לאחר, לפני הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, תפקידו אינו עובר אל מיופה כוחו.

  בית המשפט יכול להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח, למנות לו מחליף או אפוטרופוס, אם הוגשה בקשה לכך על ידי אחד מהגורמים הבאים:

  הגורם המפקח על פעולותיו של מיופה הכוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה, או קרובי המשפחה של מייפה הכוח או ידידיו הקרובים או מייפה הכוח עצמו. על מגיש הבקשה לפרט את הסיבות להגבלת סמכויות/החלפת מיופה כוח או ביטול ייפוי כוח מתמשך.

  תנאים לפקיעת התוקף של ייפוי כוח מתמשך וסיום תפקידו של מיופה כוח

  על מנת להפקיע ייפוי כוח מתמשך, יש להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי. במקרה שייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף, ההודעה על פקיעת ההליך נמסרת על ידי הממנה. אם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף, ההודעה על פקיעתו נמסרת על ידי מיופה כוח.

  ייפוי כוח מתמשך פוקע בשל הסיבות הבאות:

  • כאשר יתקיים תנאי לפקיעתו אשר צוין במסמך ייפוי הכוח מתמשך.
  • בשל מות של מייפה כוח ו/או מיופה כוח יחידי שאין מי שיחליף או ימשיך אשר מונה מלכתחילה על ידי הממנה בייפוי הכוח.
  • כאשר מיופה כוח יחידי אינו עוד מעוניין לשמש בתפקיד ומודיע על כך לגורמים המעורבים במכתב רשמי.
  • כאשר חל שיפור לטובה במצבו של הממנה וכעת הוא מסוגל לדאוג לענייניו באופן עצמאי ואינו זקוק למיופה כוח.
  • אם מיופה כוח הינו בעל מקצוע שמונה בשל היותו בעל מקצוע (כגון רופא, עורך דין ורואה חשבון ), ורישיונו המקצועי נשלל.
  • כאשר מיופה כוח, שהיה בן/בת זוגו או ידוע/ה בציבור של הממנה בזמן החתימה על המסמך, מפרק את חיי המשפחה/ קשר נישואין.

  סיום התפקיד של מיופה הכוח

  כאשר ייפוי כוח מתמשך מתבטל לאחר שנכנס לתוקף, על מיופה הכוח להחזיר לשליטתו של הממנה את כל המסמכים בנוגע לנכסיו וכספיו.

  אם ייפוי כוח מתמשך מתבטל בשל מות של הממנה, מיופה הכוח רשאי בתוך 90 יום מיום פטירתו של הממנה, ואף ללא קבלת רשות מבית המשפט, (אלא אם כן השאיר הממנה הנחיות מיוחדות בנוגע לסוגיה זו) :

  • לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים לכל הגורמים אשר נתנו שירותים לממנה במהלך הזמן בו התקיים ייפוי כוח מתמשך.
  • לשלם מכספי הממנה הוצאות סבירות לקבורה לזמן האבל.
  • לנהל נכס מושכר של הממנה או עסק של הממנה הדורש ניהול שוטף.

  משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. צרו קשר ונשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם. התקשרו אלינו 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף.

  לחצו לשיחה צרו קשר

   צור קשר

   / זמינות מיידית