ייפוי כוח מתמשך - רגר את רגר

ייפוי כוח מתמשך – המלאך השומר

/מדובר על מהפכה שנועדה בין היתר לאפשר לכל אדם להפקיד ייפוי כוח מיוחד כמוגדר בחוק

בחודש אפריל – 2017 נכנס לתוקף תיקון דרמטי וחשוב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016.
אי אפשר להפריז בחשיבות השינוי הזה, שיש לו השפעה על כל אחד מאיתנו.

כחברה מודרנית, וכדמוקרטיה השואפת לשים את האדם במרכז, ולבצר את זכויותיו וחירותו, יש לברך על חקיקה חשובה זו.

מדובר על מהפכה שנועדה בין היתר לאפשר לכל אדם להפקיד ייפוי כוח מיוחד כמוגדר בחוק, שכוחו יהיה יפה גם במצבים שעד כה לפי החוק הקיים הפקיעו את תוקפם של ייפוי כוח, וחייבו נקיטת הליך של מינוי אפוטרופוס על אותו אדם – הליך מסורבל, מיותר והשולל באופן גורף וכמעט בלתי הפיך את סמכויות האדם באופן מלא עד כדי שלילה מוחלטת של שליטתו על רכושו ועל גופו.

אם הינך מעוניין / מעוניינת לתכנן את עתידך ולשלוט עליו – לך תחתום – לכי תחתמי.
לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך ובהתחייבות למחיר הטוב ביותר, צרו איתנו קשר עוד היום:
054-493-5735 או השאירו פרטים בטופס המצורף

צור קשר

/ זמינות מיידיתעד היום, כאשר אדם נתן ייפוי כוח לבצע פעולות בשמו, לרבות פעולות והוראות למקרים בהם יאבד את יכולתו, בהגיע שעת המבחן, כשאותו אדם נכנס למצב בו לא היה מסוגל עוד לפעול באותם עניינים, ולו לזמן מוגבל, אבד תוקפו של ייפוי הכוח, ונוכח הוראות חוק השליחות, שליחותו של מיופה הכוח הייתה מסתיימת, גם כאשר היה מדובר בייפוי כוח כללי נוטריוני. רק במקרה של הסמכה לטובת צדדים שלישיים, המשיך להיות יעיל ייפוי הכוח הבלתי חוזר המוכר לכל מי שמכר או רכש דירה או מקרקעין אחרים.

המידע שנאסף אודות הליך האפוטרופסות, והמחקרים במדינות מתקדמות אחרות, הביא למסקנה המתבקשת לפיה יש לשנות גישה שתהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואמנות בילאומיות.

תכלית התיקון בהקשר של מתן ייפוי כוח מתמשך, היא שייפוי הכוח יינתן על ידי אדם כשיר, וייכנס לתוקף כאשר הממנה [האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך] יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו, בכלל או באופן מושכל.

העניין הוא הגנה וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שרק ניתן, במקום שלילתה באמצעות מינוי אפוטרופוס. ייפויי הכוח החדש יהיה תקף, שריר וקיים מעבר למה שהיה עד כה.

תיקון החקיקה מורכב, והוא פרי ניסיון שמטרתו לאפשר חופש ובמקביל לשמר גם הגנה, תוך קיום מנגנונים של בקרה ושליטה שנועדו למנוע ניצול ופגיעה במי שהפך חסר כשירות.

הגישה החדשה מבוססת על שישה עקרונות שהותוו בהצעת החוק, שכולם נועדו לשים את האדם וצרכיו במרכז, לשמור עד כמה שניתן על האוטונומיה שלו ועל כיבוד רצונו, באופן שיאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולשלוט עליו.

עדיין מתלבטים? היכנסו ל-10 הסיבות המובילות לחתימה על ייפוי כוח מתמשך, אל תישארו מאחור

ייפוי כוח מתמשך הכלי החדש במקום נוטריוני

כמו מלאך המלווה אותך בכל אשר תלך, שאינו מתערב אלא כאשר מתעורר הצורך, וגם אז, רק כדי לסייע לך במידה הדרושה. כך מיועד להיות ייפוי כוח מתמשך.

הוא נשלט בחקיקה פרטנית שמתיימרת לתת מענה מקיף למגוון המצבים הכרוכים במתן כוח ושליטה לאדם אחר, תוך שמירת זכותו של נותן ייפוי הכוח להגדיר באופן מדויק מהן הוראותיו למיופה הכוח מטעמו, כולל זכות לקבוע מיופה כוח מחליף, ואף למנות מלכתחילה יותר משניים כמיופה כוח.

רשאי לחתום עליו כל אדם בגיר שהוא בעל כשירות, לרבות אדם עם מוגבלות, המסוגל להבין את המשמעות של נתינתו, מטרותיו ותוצאותיו [להלן ולעיל גם : "ממנה"].

העניינים בהם ממנה יוכל ליפות את כוחו של ממונה ביפוי כוח מתמשך הינם:

א) גם עניינים אישיים שהם: עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום–יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו.

ב) וגם ענייני רכושו של אדם.

ג) ניתן לקבוע מינוי לענייני בריאות בלבד.

סמכויות מיופה הכוח רחבות ביותר והן נועדו לאפשר למיופה הכוח לפעול כאילו היה מי שנתן את ייפוי הכוח, אך בהגבלות נקובות שלא ניתן להתנות עליהן אפילו אם ירצה בכך נותן ייפוי הכוח: המרת דת, פעולות מתוקף היותו של נותן ייפוי הכוח הורה או אפוטרופוס, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה, ופעולות לפי חוק החולה הנוטה למות.

יש עניינים אותם חייב נותן ייפוי הכוח לשקול ולציין אם רצונו שמיופה הכוח יוסמך להם, ואם לא יעשה כך מראש, ברירת המחדל תהיה העדר סמכות והם: מתן תרומות ומתנות, הלוואות, עסקאות גדולות ופעולות רבות נוספות שהחוק מונה, ואשר יש בעצם קביעתן בחוק משום הדרכה לנותן ייפוי הכוח, איך לכלכל את החלטותיו בעת מתן ייפוי הכוח.

ניתן למנות כמיופה כוח רק מי שמלאו לו 18 שנים, וקיימות הגבלות מיוחדות נוספות שצריכות להתקיים בממונה, וקיומן ייבדק על ידי האפוטרופוס הכללי, אצלו חובה להפקיד כל ייפוי כוח מתמשך בהליך מיוחד וקפדני ובאמצעות כרטיס חכם. רק קומץ עורכי דין הוסמכו לכך הוסמכו בינתיים [כותב מאמר זה , עו"ד ונוטריון אביתר רגר, עבר את ההכשרה הדרושה לכך].

ייפוי כוח מתמשך – איך חותמים עליו ומתי הוא נכנס לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך יינתן לפי טופס במתכונת מוכתבת כפי שקבוע בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון) התשע"ז – 2017.

החתימה על ייפוי כוח מתמשך חייבת להיעשות לפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח [עו"ד אביתר רגר מוסמך לפי החוק לערוך את ייפוי הכוח].

תנאי לפעולה לפי ייפוי כוח מתמשך הוא כי ניתן לגביו אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי, וכן אישור על קבלת ההודעה על כניסה לתוקף של ייפוי הכוח בתנאים הקבועים בחוק שתמציתם היא התקיימות אירוע או שינוי מצבו של האדם שנתן את ייפוי הכוח.

ההפקדה : יפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי בדרך שנקבעה בחוק ובתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון) התשע"ז – 2017 , במסירת עותק מקורי של יפוי הכוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם. ההפקדה היא תנאי מוקדם לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. תימסר הודעה על ההפקדה לממנה, למיופה הכוח ולנציג היועץ המשפטי לממשלה.

הכניסה לתוקף: כניסה לתוקף תתקיים כאשר האדם שנתן את ייפוי הכוח המתמשך חדל להיות מסוגל להבין בדבר. זהו הקושי העיקרי שעימו מתמודד החוק!. מהו המועד שבו זה בדיוק קורה?!. הממנה רשאי לקבוע הוראות לכניסה לתוקף הנוגעות לאופן שבו ייבחן בזמן אמיתי האם הוא חדל להיות מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו. ברירת המחדל היא: שאם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר ["מסוגל להבין בדבר"= מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו], זהו האירוע המכניס לתוקף את ייפוי הכוח.

כחריג, אם קבע הממנה שבענייני רכוש יהיה תוקף מיידי לייפוי הכוח המתמשך, כי אז הוא ייכנס לתוקף מיידי, אך כל עוד לא חדל להיות מסוגל  להבין בדבר – יהיה תוקפו לענייני רכוש לפי חוק השליחות בלבד, ולא ייחשב עדיין כייפוי כוח מתמשך, למרות שנערך והופקד ככזה.

למידע מלא ולעדכון האחרון בנושא לחצו כאן – כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

יש לכם שאלות בנוגע להליך ייפוי כוח מתמשך? השאירו פרטים בטופס המצורף ונחזור אליכם בהקדם

צור קשר

/ זמינות מיידיתייפוי כוח מתמשך – ביטול ופקיעת תוקפו

במקרים שלהלן יתבטל ייפוי הכוח:

כאשר הממנה מבטל אותו בהודעה בכתב לממונה.

כאשר מתקיים תנאי שהממנה קבע מראש שיהווה ביטול של ייפוי הכוח המתמשך.

פקיעת תוקף תתרחש גם במקרים שנמנו בחוק שעיקרם הוא : פטירת הממנה (שאז נדרש צו ירושה או צו קיום צוואה), קיום תנאי שנקבע מראש על ידי הממנה, מקרים של אי כשירות הממונה, הודעת הממונה כי אינו מעוניין.

לסיכום

בים של הוראות טכניות מסתתרת מהות חשובה: יש כעת כלי משפטי חדש, מודרני וגמיש אשר שם את האדם ורצונותיו במרכז, ונותן מענה למצבים שעד כה לא טופלו, היינו המשך תפקודו של אדם ועבור האדם בתקופת הביניים שבין אבדן יכולתו להבין בדבר ועד מותו. אקט החתימה לא יהיה עוד רגע קצר, אלא יחייב קיומו של הליך סדור של הסברים, שיקול דעת והתייחסות פרטנית מצד הממנה, וכן הפקדה וכפיפות לכללי פיקוח, יידוע ובקרה. אנו ממליצים להשתמש בכלי המשפטי החדש וקוראים לכל אחת וכל אחד – לך תחתום – לכי תחתמי.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

ייפוי כוח מתמשך – שאלות ותשובות

כל אדם כשיר ומעל גיל 18.

כל אדם כשיר ובגיר. בין אם הוא קרוב של הממנה, ובין שלא, לרבות מי שיתמנה בשל כשירותו כבעל מקצוע. למשל : עורך דין או רואה חשבון.

במות הנותן או במועד שאותו קבע נותן ייפוי הכוח מראש במסגרת ייפוי הכוח. כאשר מתמנה בעל מקצוע: כאשר הוא מאבד את רישיונו לעסוק באותו מקצוע. כאשר מי שהתמנה לשמש כמיופה כוח לענייני רכוש נכנס לפשיטת רגל. כאשר נותן ייפוי הכוח מבטל אותו לפני שנכנס למצב של חוסר כשירות. בהחלטה של בית המשפט. לאחר שייפוי הכוח נכנס לתוקף, לא יכול מי שנתן אותו לבטלו, אבל רשאי מיופה הכוח להחליט כי הוא אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוח. ואם הוא מונה כמיופה כוח יחיד, אז זה יגרום לביטול ייפוי הכוח

כל עוד הוא לא נכנס לתוקף – לא. לאחר כניסתו לתוקף – כן , אלא אם הגביל נותן ייפוי הכוח ונקב במסגרת ייפוי הכוח בשמם של קרוביו ותעודות הזהות שלהם שאותם הוא מבקש להדיר מכל מידע.

אם לא נקבע אחרת על ידי נותן ייפוי הכוח יתקבלו ההחלטות פה אחד, ובהעדר הסכמה של כולם יכריע בית המשפט.

כן, אך נדרש למסור קודם לכן פרטים מלאים ומדויקים לעורך הדין שעורך את ייפוי הכוח כדי שייפוי הכוח יכלול מראש את פרטי העו"ד האחר. בכל מקרה חובה למסור לידי עורך הדין העורך את ייפוי הכוח המתמשך את המסמך המקורי החתום על ידי כולם.

טרם התקבלה עמדת משרד המשפטים בנושא זה. ייתכן שבעתיד יוסמכו קונסולים ישראליים בחו"ל להחתים על ייפוי כוח מתמשך את מי שיש לו נכסים בישראל או שהוא מעוניין לבוא לישראל באחרית ימיו ולשהות בישראל כשהוא מוגן בייפוי כוח מתמשך.

כן. ואז תוקפו וכוחו יפים כמו ייפוי כוח נוטריוני בלבד לענייני רכוש כל עוד הנותן כשיר. אם ייכנס הנותן למצב של חוסר כשירות ויחדל להבין בדבר, יהיה צורך להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף כתנאי לכך שתוקפו יימשך בענייני רכוש ו/או ביתר העניינים להם ניתן.

רק אם ייכנס נותן ייפוי הכוח המתמשך למצב של חוסר כשירות, שבו הוא אינו מסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו, יוכל מקבל ייפוי הכוח המתמשך [מיופה הכוח] לפנות לאפוטרופוס הכללי ביחד עם חוות דעת רפואית ולהכניס את ייפוי הכוח לתוקף. ההליך מהיר ויעיל.

לך תדע מה יילד יום? כל אדם עלול להיכנס למצב זמני או קבוע של חוסר כשירות, ואם הוא השכיל לקבוע מבעוד מועד מי יהיה מיופה כוחו שיפעל עבורו בדיוק בדרך שהוא התווה לו ועל פי הוראותיו שניתנו מראש, והכל תחת סמכות חוקית מלאה וכללים השומרים על כבודו, על רצונו, על הגשמת טובתו – כי אז הוא יהיה מוגן ושמור, בלי החשש שאדם אחר יתמנה כאפוטרופוס עליו, באופן השולל את כל זכויותיו ואינו מבטיח לו שקט נפשי כלל ועיקר. זוהי פוליסת ביטוח שבה משלמים פרמיה חד פעמית לכל יתרת החיים. ובקיצור – לך תחתום! וכמה שיותר מהר.

לא. רק אם האפוטרופוס הכללי ידחה את ההפקדה מסיבה חסויה, ככל שתידרש תשובה על סיבת הדחייה, היא לא תינתן אלא לאחר חתימת כתב ויתור. [נוסח כתב הוויתור מצוי באתר זה]

לקריאה נוספת בנושא ייפוי כוח מתמשך:

10 סיבות מדוע כדאי למהר ולחתום על ייפוי כוח מתמשך עוד היום

לשקט משפחתי ואישי – כל מה שחשוב לדעת בהמשך למהפכה בחוק האפוטרופסות.
החוק החדש מאפשר לכל אחד לדאוג להוריו ויקיריו באמצעות הליך פשוט, זול ומהיר יותר אשר שומר ומגן על כבוד האדם – ייפוי כוח מתמשך. כל מה שצריך לדעת על החוק המעודכן ואיך הוא מוסיף לכם שקט אישי ומשפחתי

על מנת להתמנות לתפקיד של מיופה הכוח לייפוי כוח מתמשך, חייב האדם המעוניין בכך לעמוד במספר קריטריונים, המוסדרים בתקנות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. על מיופה הכוח לפעול תמיד לטובתו של מייפה הכוח, לשמור על זכויותיו ולהביע את רצונותיו באופן מדויק ביותר. תחומי האחריות של מיופה כוח נקבעים על ידי מייפה הכוח באמצעות טופס ייפוי כוח מתמשך.

פעילויות מסוימות, בעלות ערך אישי, משפטי או כלכלי גבוה, אינן ניתנות לביצוע על ידי מיופה הכוח לייפוי כוח מתמשך באופן אוטומטי. החוק מגדיר שלושה סוגי פעילויות, עליהן חלים תנאים מיוחדים: פעילויות שמותרות לביצוע אם הוזכרו בטופס ייפוי כוח מתמשך, פעילויות מותרות לביצוע בתנאי שאושרו על ידי בית המשפט ופעילויות שאסורות לביצוע באופן מוחלט.

המאמר המלא על כל יתרונות הליך ייפוי כוח מתמשך במקום אפוטרופוסות.
יתרונות ייפוי כוח מתמשך הם כאלה שמיטיבים גם עם הממנה – מי שחותם על ייפוי כוח מתמשך – וגם עם הממונים, מי שמקבלים סמכויות והנחיות למקרה בו יהיה צורך להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך. היכנסו למאמר המלא

בעקבות תיקון החקיקה המהפכני בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף באמצע 2017, ניסחנו עבורכם מדריך ממצה לממנה העושה ייפוי כוח מתמשך.
היכנסו למאמר המלא

באמצעות הליך ייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה לפרט באופן מדויק ביותר כיצד יתנהלו חייו במקרה והוא לא יוכל לקבל החלטות עבור עצמו, הליך זה מבטיח תכנון מוקדם ושליטה של הפרט על עתידו.

תהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך כולל שלבים הבאים:
הסבר מפורט על ידי עורך הדין אודות המשמעויות של ההסכם והשלכותיו ועדכון מידע בסעיפי הטופס. לאחר מכן הצדדים ועורך הדין חותמים על התדפיס של המסמך. לאחר הסריקה הדיגיטאלית, המסמך נשלח לאישור אל האפוטרופוס הכללי.

במהלך עריכתו והגשתו של ייפוי כוח מתמשך, ואף לאחר שהוגש באופן מקוון והומצא עותק מקורי לאפוטרופוס הכללי, נעשה שימוש בטפסים שונים, וניתנים אישורים שונים. להלן רוכזו עבורך דוגמאות של טפסים ואישורים.

הליך ייפוי כוח מתמשך ייחשב כתקין ויהיה כשיר לכניסה לתוקף בתנאי שהוא נערך והוגש אל האפוטרופוס הכללי על ידי עורך דין שמתמחה בתחום ייפוי כוח מתמשך ובעל תעודת הסמכה. כניסתו לפועל של ההליך מותנית בתנאים המוגדרים בחוק ומחייבת את מיופה הכוח להגיש מסמכים רלוונטיים למשרד האפוטרופוס הכללי.

היא פסיכולוגית מוכרת ומוערכת, אך ערירית.
הדאגות מתחילות לכרסם. איך אצא מהניתוח. האם אהיה כשירה כמקודם, האם אהיה עצמאית? מי יסעד אותי אם חלילה?!
והיא פנתה אלי. ביקשה לשמוע עוד על ייפוי כוח מתמשך, ועל האפשרויות העומדות לרשותה תוך שימוש בייפוי כוח מתמשך. היכנסו לסיפור המלא

ייפוי כוח מתמשך מאפשר העברת סמכויות על ביצוע מגוון פעולות בעלות תוקף משפטי למיופה הכוח. אולם, ישנם פעולות משפטיות אשר אינם ניתנים להעברה על ידי ייפוי כוח מתמשך או לחלופין מצריכים אישור מיוחד של בית הדין לענייני המשפחה.

חשוב להיערך מראש למצב של אובן כושר קוגניטיבי, היכנסו לקריאה כיצד מתבצע הליך חתימת ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד

הליך ייפוי כוח מתמשך לבני הגיל השלישי מאפשר לקשישים בעלי כשירות משפטית להסדיר את אופן הטיפול בענייניהם למקרה שיהפכו לחסרי ישע, בשל הזדקנות ואובדן יכולת קוגניטיבית או נפשית. באמצעות ייפוי כוח מתמשך, יכול הקשיש למנות לעצמו נציג (מיופה הכוח) אשר ידאג לצרכיו, אם וכאשר יזדקק לכך בעתיד הקרוב או הרחוק.

ייפוי כוח כללי נוטריוני תקף רק כל עוד מי שנתן אותו כשיר. לא יהיה לו תוקף והוא פוקע אם מי שנתן אותו חדל להיות כשיר או נפטר [רק ייפוי כוח בלתי חוזר יכול להיות בתוקף אחרי פטירתו של אדם ורק לתכלית של השלמת ביצוע התחייבות כלפי צד שלישי ובעניין מסוים].

המדריך של משרד המשפטים אודות "ייפוי כוח מתמשך"
ניתן למצוא במדריך הסברים והנחיות כיצד ייערך "ייפוי כוח מתמשך" ומה השימוש שייעשה בו.צור קשר

/ זמינות מיידיתפרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב
ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד 03-6095350
פקס 03-6095351
דוא"ל
rager-law@rager.co.il
מפת הגעה