עורך דין דיני עבודה

/ עו"ד אביתר רגר עוסק בייצוג וליווי מעסיקים וחברות – ליווי מקצועי שיעניק לך שקט נפשי

דיני עבודה משפיעים על חיינו בכל עת ובכל שעה.

כולנו עובדים למחייתנו – בין כמועסקים ובין כמעסיקים. חלקנו עובדים עבור מעסיק או חברה מעסיקה (כשכירים או עצמאיים) וחלקנו מעסיקים עובדים או עצמאיים, בין בעצמנו ובין באמצעות חברה.

דיני עבודה שונים מדינים אחרים!

בדיני העבודה, המקור הנורמטיבי העליון הם החוקים שנועדו להגן על זכויות עובדים, הנקראים "חוקי מגן" לאור אופיים הכופה, המחייב את הצדדים ליחסי העבודה גם אם לא הסכימו עליהם.

בדיני עבודה, גם מקום שנחתם חוזה עבודה מפורט בין הצדדים – המעסיק והמועסק – החוזה אינו חזות הכל. להבדיל מחוזים כלליים אשר בהם הצדדים חופשיים להסכים כמעט על כל תנאי שיחפצו, דיני העבודה כוללים חוקים רבים כגון חוק פיצויי פיטורין, חוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום וחוק חופשה שנתית, החלים על חוזה העבודה ועל הצדדים, בכפיה, וגם אם הצדדים לא הסכימו עליהם במפורש.

דיני העבודה, הכוללים הוראות חוק, הוראות בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה כלליים, חלים על זכויות עובדים גם אם הם לא מוזכרים בחוזה העבודה, והם גוברים על הוראות בחוזה העבודה המתיימרות להפחית מזכויות העובדים הקבועות באותם דינים.

כך, בין זכויות העובדים, נמצא את הזכות לתשלום פיצויי פיטורין בעת פיטורים וכן במקרים של התפטרות המוכרת בחוק כפיטורים, איסור הלנת שכר, תשלום עבור ימי חופשה, תשלום דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, תשלום דמי מחלה, הפרשות לפנסיה חובה ועוד הוראות המחייבות את הצדדים ליחסי העבודה.

חוק פיצויי פיטורים מחייב את הצדדים לחוזה העבודה וליחסי העבודה, גם אם אין לו כל זכר בחוזה העבודה הכתוב! ואפילו במקרה שנכתב בחוזה תנאי המתיימר לבטל או להקטין את הזכות לפיצויי פיטורים בניגוד להוראות החוק. החובה לשלם פיצויי פיטורים אינה נתונה לשיקול דעת המעסיק והזכות לקבל פיצויי פיטורים אינה ניתנת לויתור על ידי העובד!

מה תפקידו של עורך דין דיני עבודה?

רק עורך דין דיני עבודה הבקיא ומכיר את כל רזי הדינים החלים על יחסי העבודה, ויודע להחילם על נסיבות יחסי העבודה הרלבנטיים, יוכל לסייע הן למעסיק והן לעובד ולהגן על זכויותיהם במלואן לרבות במסגרת בית דין לעבודה.

חשיבות עו״ד לדיני עבודה למעסיקים

חשוב במיוחד להיוועץ ולקבל ייעוץ שוטף וקבוע מעורך דין לדיני עבודה, אשר יוביל את המעביד בבטחה בנבכי הדינים השונים החלים על יחסי העבודה בינו לבין מועסקיו, בין העובדים ובין העצמאיים, על מנת שלא לשגות או לפעול בניגוד להוראות המחייבות בדיני עבודה.

עורך דין לענייני עבודה יסייע למעסיק בייעוץ שוטף באשר לשאלות העולות תדיר ביחסי העבודה עם מועסקיו, על מנת שלא לקפח את זכויות מי מהעובדים מחד, ועל מנת לחסוך למעסיק כספים והוצאות מיותרות עקב אי בקיאות בדיני העבודה מאידך.

חשיבות העסקת עורך דין לענייני עבודה עבור המעסיק גדלה שבעתיים החל משנת 2011, עם חקיקתו של "החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011" (אשר נכנס לתוקפו בחודש יוני 2012).

החוק קובע הגברה משמעותית של אמצעי האכיפה של חוקי העבודה השונים, וזאת על ידי הטלת "עיצום כספי" על מעבידים המפרים את דיני העבודה השונים.

חשיבות עורך דין דיני עבודה לעובדים ומועסקים

עובד או עצמאי – רק עורך דין לדיני עבודה יוכל לסייע בידך למצות את זכויותיך החוקיות בין כתלי בית הדין לעבודה.

בית הדין לעבודה הוא בעל סמכות ייחודית, בין היתר, לדון בכל תביעה שבין עובד או חליפו לבין מעסיק או חליפו שעילתן ביחסי עבודה, לרבות השאלה בדבר עצם קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, וכן בתביעות הנוגעות למו"מ לקראת כריתת חוזה עבודה וכדומה.

לפיכך, כל עובד הסבור כי קופחו זכויותיו במהלך תקופת עבודתו, והמבקש להביא למיצוי זכויותיו, טוב יעשה אם יפנה לבין הדין לעבודה על מנת לתבוע תשלומן. בית הדין הוא המקום לתבוע בענין זכויות עובדים (כגון תשלום פיצויי פיטורים, הפרשות ראויות לפנסיה, מניעת הלנת שכר או תביעת פיצוי בגינה, תשלומי חובה שוטפים המגיעים לעובד ועוד), ודרך המלך של העובדים לעשות כן היא באמצעות הסתייעות בעורך דין לענייני עבודה, אשר ייצג את עניינו של העובד בצורה המיטבית ויביא למיצוי זכויותיו החוקיות בדיני עבודה. עובד העומד בדד בבית הדין לעבודה, למול מעביד, אשר ברוב המקרים מיוצג כנדרש על ידי עורך דין לענייני עבודה, עלול לקפח את זכויותיו, לא לזכות במלוא התשלומים המגיעים לו ולצאת וידו על התחתונה.

בית דין לעבודה – לא בהכרח בית דין לעובדים

נהוג לחשוב שבית דין לעבודה הוא פוסק תמיד לטובת העובד. מחשבה זו אינה נכונה עוד, ובכל פורום דיני עבודה עדכני ידוע כי בית הדין לעבודה עושה צדק עם שני הצדדים, ואינו מהסס אפילו לדחות תביעות של עובדים, ואף לחייבם בהוצאות גם אם זכו בתביעה, אבל זכייתם נמוכה משמעותית מהסכום שתבעו.

פיצויי פיטורין והשימוע – הזכות המובהקת

רק במקרים נדירים, ההולכים ומתמעטים, ישלול בית דין לעבודה מעובד את הזכות לפיצויי פיטורין. על מעסיקים להביא זאת בחשבון ולתכנן היטב את חשיפתם הכלכלית בנושא זה. לא כל היעדרות או איחור ללא רשות יעלו כדי הפרת משמעת חמורה העלולה להביא לשלילת או הפחתת פיצויי הפיטורים.

ובאשר לשימוע – על מעסיק חייב להסתייע בעורך דין לענייני עבודה כדי לקבל הדרכה מקיפה שתאפשר לו לנהל את השימוע כהלכתו.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני עבודה. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית