ייפוי כוח מתמשך - רגר את רגר

ייפוי כוח מתמשך – המלאך השומר

/מדובר על מהפכה שנועדה בין היתר לאפשר לכל אדם להפקיד ייפוי כוח מיוחד כמוגדר בחוק

בימים אלה נכנס לתוקף תיקון דרמטי וחשוב בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו 2016.
אי אפשר להפריז בחשיבות השינוי הזה, שיש לו השפעה על כל אחד מאיתנו.

כחברה מודרנית, וכדמוקרטיה השואפת לשים את האדם במרכז, ולבצר את זכויותיו וחירותו, יש לברך על חקיקה חשובה זו.

מדובר על מהפכה שנועדה בין היתר לאפשר לכל אדם להפקיד ייפוי כוח מיוחד כמוגדר בחוק, שכוחו יהיה יפה גם במצבים שעד כה לפי החוק הקיים הפקיעו את תוקפם של ייפוי כוח, וחייבו נקיטת הליך של מינוי אפוטרופוס על אותו אדם – הליך מסורבל, מיותר והשולל באופן גורף וכמעט בלתי הפיך את סמכויות האדם באופן מלא עד כדי שלילה מוחלטת של שליטתו על רכושו ועל גופו.

עד היום, כאשר אדם נתן ייפוי כוח לבצע פעולות בשמו, לרבות פעולות והוראות למקרים בהם יאבד את יכולתו, בהגיע שעת המבחן, כשאותו אדם נכנס למצב בו לא היה מסוגל עוד לפעול באותם עניינים, ולו לזמן מוגבל, אבד תוקפו של ייפוי הכוח, ונוכח הוראות חוק השליחות, שליחותו של מיופה הכוח הייתה מסתיימת, גם כאשר היה מדובר בייפוי כוח כללי נוטריוני. רק במקרה של הסמכה לטובת צדדים שלישיים, המשיך להיות יעיל ייפוי הכוח הבלתי חוזר המוכר לכל מי שמכר או רכש דירה או מקרקעין אחרים.

המידע שנאסף אודות הליך האפוטרופסות, והמחקרים במדינות מתקדמות אחרות, הביא למסקנה המתבקשת לפיה יש לשנות גישה שתהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואמנות בילאומיות.

תכלית התיקון בהקשר של מתן ייפוי כוח מתמשך, היא שייפוי הכוח יינתן על ידי אדם כשיר, וייכנס לתוקף כאשר הממנה [האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך] יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו, בכלל או באופן מושכל.

העניין הוא הגנה וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שרק ניתן, במקום שלילתה באמצעות מינוי אפוטרופוס. ייפויי הכוח החדש יהיה תקף, שריר וקיים מעבר למה שהיה עד כה.

תיקון החקיקה מורכב, והוא פרי ניסיון שמטרתו לאפשר חופש ובמקביל לשמר גם הגנה, תוך קיום מנגנונים של בקרה ושליטה שנועדו למנוע ניצול ופגיעה במי שהפך חסר כשירות.

הגישה החדשה מבוססת על שישה עקרונות שהותוו בהצעת החוק, שכולם נועדו לשים את האדם וצרכיו במרכז, לשמור עד כמה שניתן על האוטונומיה שלו ועל כיבוד רצונו, באופן שיאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולשלוט עליו.

ייפוי כוח מתמשך הכלי החדש במקום נוטריוני

כמו מלאך המלווה אותך בכל אשר תלך, שאינו מתערב אלא כאשר מתעורר הצורך, וגם אז, רק כדי לסייע לך במידה הדרושה. כך מיועד להיות ייפוי כוח מתמשך.

הוא נשלט בחקיקה פרטנית שמתיימרת לתת מענה מקיף למגוון המצבים הכרוכים במתן כוח ושליטה לאדם אחר, תוך שמירת זכותו של נותן ייפוי הכוח להגדיר באופן מדויק מהן הוראותיו למיופה הכוח מטעמו, כולל זכות לקבוע מיופה כוח מחליף, ואף למנות מלכתחילה יותר משניים כמיופה כוח.

רשאי לחתום עליו כל אדם בגיר שהוא בעל כשירות, לרבות אדם עם מוגבלות, המסוגל להבין את המשמעות של נתינתו, מטרותיו ותוצאותיו [להלן ולעיל גם : "ממנה"].

העניינים בהם ממנה יוכל ליפות את כוחו של ממונה ביפוי כוח מתמשך הינם:

א) גם עניינים אישיים שהם: עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום–יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו.

ב) וגם ענייני רכושו של אדם.

ג) ניתן לקבוע מינוי לענייני בריאות בלבד.

סמכויות מיופה הכוח רחבות ביותר והן נועדו לאפשר למיופה הכוח לפעול כאילו היה מי שנתן את ייפוי הכוח, אך בהגבלות נקובות שלא ניתן להתנות עליהן אפילו אם ירצה בכך נותן ייפוי הכוח: המרת דת, פעולות מתוקף היותו של נותן ייפוי הכוח הורה או אפוטרופוס, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה, ופעולות לפי חוק החולה הנוטה למות.

יש עניינים אותם חייב נותן ייפוי הכוח לשקול ולציין אם רצונו שמיופה הכוח יוסמך להם, ואם לא יעשה כך מראש, ברירת המחדל תהיה העדר סמכות והם: מתן תרומות ומתנות, הלוואות, עסקאות גדולות ופעולות רבות נוספות שהחוק מונה, ואשר יש בעצם קביעתן בחוק משום הדרכה לנותן ייפוי הכוח, איך לכלכל את החלטותיו בעת מתן ייפוי הכוח.

ניתן למנות כמיופה כוח רק מי שמלאו לו 18 שנים, וקיימות הגבלות מיוחדות נוספות שצריכות להתקיים בממונה, וקיומן ייבדק על ידי האפוטרופוס הכללי, אצלו חובה להפקיד כל ייפוי כוח מתמשך בהליך מיוחד וקפדני ובאמצעות כרטיס חכם. רק קומץ עורכי דין הוסמכו לכך הוסמכו בינתיים [כותב מאמר זה , עו"ד ונוטריון אביתר רגר, עבר את ההכשרה הדרושה לכך].

איך חותמים על ייפוי כוח מתמשך ומתי הוא נכנס לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך יינתן לפי טופס במתכונת מוכתבת כפי שקבוע בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון) התשע"ז – 2017.

החתימה על ייפוי כוח מתמשך חייבת להיעשות לפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח [עו"ד אביתר רגר מוסמך לפי החוק לערוך את ייפוי הכוח].

תנאי לפעולה לפי ייפוי כוח מתמשך הוא כי ניתן לגביו אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי, וכן אישור על קבלת ההודעה על כניסה לתוקף של ייפוי הכוח בתנאים הקבועים בחוק שתמציתם היא התקיימות אירוע או שינוי מצבו של האדם שנתן את ייפוי הכוח.

ההפקדה : יפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי בדרך שנקבעה בחוק ובתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון) התשע"ז – 2017 , במסירת עותק מקורי של יפוי הכוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם. ההפקדה היא תנאי מוקדם לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. תימסר הודעה על ההפקדה לממנה, למיופה הכוח ולנציג היועץ המשפטי לממשלה.

הכניסה לתוקף: כניסה לתוקף תתקיים כאשר האדם שנתן את ייפוי הכוח המתמשך חדל להיות מסוגל להבין בדבר. זהו הקושי העיקרי שעימו מתמודד החוק!. מהו המועד שבו זה בדיוק קורה?!. הממנה רשאי לקבוע הוראות לכניסה לתוקף הנוגעות לאופן שבו ייבחן בזמן אמיתי האם הוא חדל להיות מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו. ברירת המחדל היא: שאם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר ["מסוגל להבין בדבר"= מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו], זהו האירוע המכניס לתוקף את ייפוי הכוח.

כחריג, אם קבע הממנה שבענייני רכוש יהיה תוקף מיידי לייפוי הכוח המתמשך, כי אז הוא ייכנס לתוקף מיידי, אך כל עוד לא חדל להיות מסוגל  להבין בדבר – יהיה תוקפו לענייני רכוש לפי חוק השליחות בלבד, ולא ייחשב עדיין כייפוי כוח מתמשך, למרות שנערך והופקד ככזה.

למידע מלא ולעדכון האחרון בנושא לחצו כאן – כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

ביטול ייפוי כוח מתמשך ופקיעת תוקפו

במקרים שלהלן יתבטל ייפוי הכוח:

כאשר הממנה מבטל אותו בהודעה בכתב לממונה.

כאשר מתקיים תנאי שהממנה קבע מראש שיהווה ביטול של ייפוי הכוח המתמשך.

פקיעת תוקף תתרחש גם במקרים שנמנו בחוק שעיקרם הוא : פטירת הממנה (שאז נדרש צו ירושה או צו קיום צוואה), קיום תנאי שנקבע מראש על ידי הממנה, מקרים של אי כשירות הממונה, הודעת הממונה כי אינו מעוניין.

לסיכום

בים של הוראות טכניות מסתתרת מהות חשובה: יש כעת כלי משפטי חדש, מודרני וגמיש אשר שם את האדם ורצונותיו במרכז, ונותן מענה למצבים שעד כה לא טופלו, היינו המשך תפקודו של אדם ועבור האדם בתקופת הביניים שבין אבדן יכולתו להבין בדבר ועד מותו. אקט החתימה לא יהיה עוד רגע קצר, אלא יחייב קיומו של הליך סדור של הסברים, שיקול דעת והתייחסות פרטנית מצד הממנה, וכן הפקדה וכפיפות לכללי פיקוח, יידוע ובקרה.

 

מגבלות על סמכויות של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

שלבי החתימה על ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך טפסים לדוגמה