החריגים לכוחו של ייפוי כוח מתמשך

/שימוש מושכל בייפוי כוח מתמשך: הדרך לשקט נפשי ושליטה על כל שלב בחיים

משך הזמן שבין אירוע של ירידה קוגניטיבית פתאומית או מתונה, המביאה לכך שאדם אינו יכול עוד לתפקד כבעבר ולנהל את ענייניו, ועד לסיום חייו – הולך ומתארך הודות לרפואה המודרנית, ויכול להימנות אף בשנים רבות.

איך נוכל להמשיך ללוות כל אדם במצב זה, בכבוד, ותוך הגשמת רצונותיו, מבלי לשלול ממנו את כבודו ואת האוטונומיה שלו?

עד היום, נדרשו משפחות ובני זוג לנקוט בהליך של מינוי אפוטרופוס, תוך דריסת האוטונומיה של אותו אדם. מהיום, ניתן להימנע ממינוי אפוטרופוס ברוב מכריע של המקרים, ולתת לאדם את האפשרות להגשים את רצונותיו ולהמשיך לשמור על מוטת שליטה גמישה ומכבדת.

המצב המשפטי החדש מאפשר לכל אדם לתת 'צוואה בחיים' ובכך לשלוט באופן מתוחכם על חייו, גם כאשר הוא מצוי באזור הדמדומים של כשרות מנטלית, והכל תוך שמירה על כבודו, התחקות וביצוע רצונותיו, והכל בגמישות שאינה מפקיעה את האוטונומיה שלו.

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי חדש ונחשוני שהצורך בו היה מובהק. רצון המחוקק הינו לשין את האדם במרכז ולתת לכל אדם ולקרובים אליו כוח וגמישות מרבית. ואולם, מטבע הדברים, ובשל הצורך לאזן בין התרופפות השליטה בפעולותיו של מיופה הכוח ומתן החופש, נקבעו סייגים ומגבלות.

מהם החריגים לכוחו של ייפוי כוח מתמשך?

  • מיופה הכוח לא יהיה רשאי לבצע בשם נותן ייפוי הכוח את הפעולות שלהלן: המרת דת, קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך נותן ייפוי הכוח לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו של נותן ייפוי הכוח הורה או אפוטרופוס, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה, כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005.
  • חריגים לפעולות פיננסיות: לנותן ייפוי הכוח ניתנת בחוק ברירה להרחיב את סמכויות מקבל ייפוי הכוח, אך גם אם יבחר שלא להרחיב את הסמכויות באופן המירבי, לא יהיה רשאי מיופה הכוח לבצע את הפעולות שלהלן: מתן תרומות עד 100,000 ₪ במצטבר; מתן הלוואות עד 100,000 ₪ במצטבר; ביצוע פעולות משפטיות ששווין הכולל מעל 100,000 ₪ עד 500,000 ₪ ; ביצוע פעולות במוצר פנסיוני (למעט 3 חריגים שננקבו בחוק ושהם לטובת נותן ייפוי הכוח).
  • חריגים לפעולות רפואיות: לנותן ייפוי הכוח ניתנת בחוק ברירה להרחיב את סמכויות מקבל ייפוי הכוח בחתימה בפני פסיכיאטר, אך גם אם יבחר שלא להרחיב את הסמכויות כאמור, לא יהיה רשאי מיופה הכוח לבצע את הפעולות שלהלן: מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, או לשחרור מאשפוז כאמור.
  • פעולות הטעונות אישור מראש מבית המשפט:

(1)  העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2)  עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(3)  המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(4)  השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה;

(5)  הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

(6)  מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה;

(7)  מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(8)  פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת של נותן ייפוי הכוח;

(9)  משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(10)  מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(11)  התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (10).

  • מינוי מיופה כוח אחר.

המחוקק הלך כברת דרך ארוכה ונתן בידי הציבור כלי משמעותי ויעיל, אשר שימוש מושכל בו יעניק לכל אדם שקט נפשי ושליטה על כל שלב בחייו, לרבות שלב הדמדומים. זה ביחד עם האפשרות לתת הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, ומסמך הבעת רצון, מהווה ארגז כלים מהותי.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית