התפטרות לאחר לידה ולצורך טיפול בילד

/ עו"ד אביתר רגר עוסק בייצוג וליווי מעסיקים וחברות

קיימים בחוק מקרים מיוחדים בהם ישולמו פיצויים לעובד שהתפטר והתפטרותו תיחשב כפיטורים – "התפטרות בדין מפוטר" או "פיצויים בהתפטרות".

עובדת לאחר לידה רשאית להתפטר בדין מפוטרת, ואז – על אף שהתפטרה מרצונה היא תהיה זכאית לפיצויים בהתפטרות.

סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963, קובע:

"7(א). התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה – יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים"

חשוב לדעת: ההוראה הזו הינה הוראה סטטוטורית ואינה תלויה בדרך בה הציגה העובדת את ההתפטרות עצמה. כלומר, גם עובדת שטרם הלידה הבהירה כי לאחר הלידה אין בכוונתה לשוב לעבודתה – תהיה זכאית להתפטר בדין מפוטרת לאחר הלידה (ובלבד שטרם חלפו 9 חודשים ממועד הלידה).

אולם, עובדת שהתפטרה לפני הלידה, עוד בתקופת הריונה, לא תזכה לחסות בצל הסעיף והתפטרותה תיחשב כהתפטרות רצונית רגילה לכל דבר וענין.

מטרת המחוקק היא מטרה סוציאלית, והיא לאפשר לאם היולדת שלא לשוב לעבודתה לאחר הלידה ולהתמסר לטיפול בילדה.

עם זאת, גם עובדת אשר לאחר הלידה התפטרה תוך ניצול האפשרות הנ"ל, ועברה לעבוד בעבודה אחרת – עשויה לזכות בפיצויי הפיטורים כקבוע בסעיף. זאת, ובלבד שתנאי העבודה בעבודתה החדשה של העובדת, היו עדיפים על תנאי העבודה הקודמים, ונוחים יותר לצורך הטיפול בילדה. כך, למשל, קרבה רבה יותר של מקום העבודה החדש לבית העובדת, דבר המקצר את זמני הנסיעה, עבודה בשעות עבודה קצרות יותר, וכדומה.

אולם, התפטרות שלאחריה החלה העובדת בעבודה חדשה בתנאי עבודה זהים לקודמת – לא תזכה את העובדת בפיצויי פיטורים.

אין צורך בהודעה מיוחדת בטרם ההתפטרות

חושב לזכור: לא די בעצם ההתפטרות עקב הלידה, אלא על העובדת להראות כי התפטרותה נעשתה מתוך מטרה של טיפול בילדה (בין כאם שאינה עובדת כלל ומתמסרת לטיפול בילדה בלבד, ובין כאם עובדת בתנאים נוחים/משופרים המאפשרים לה טיפול רב יותר בילדה).

יחד עם זאת, למעשה קיימת בדין חזקה (הניתנת לסתירה) כי עובדת שהתפטרה לאחר הלידה, עשתה זאת על מנת לטפל בילדה.

גם במקרה שהעובדת שבה לעבודתה לאחר הלידה, ובשלב מאוחר יותר התפטרה על מנת לטפל בילדה (ובלבד שטרם חלפו 9 חודשים ממועד הלידה), היא תהיה זכאית לפיצויים בהתפטרות.

במקרה של התפטרות לצורך טיפול בילד, אין דרישה של הודעה מיוחדת של העובדת למעבידה, שכן לא רלבנטי כאן הנושא של מתן אפשרות למעביד לשפר את תנאי העבודה. די בעצם אקט ההתפטרות עצמה על מנת להעמיד לעובדת את הזכות לפיצויים בהתפטרות, בהנחה שעמדה ביתר תנאי הסעיף.

הוראות דומות במהותן לאמור לגבי התפטרות עובדת לאחר לידה, קיימות גם לגבי התפטרות אם מאמצת והתפטרות אב: גם אם מאמצת, בדומה לאם שילדה, רשאית להתפטר בדין מפוטרת במהלך 9 חודשים לאחר שקיבלה חזקה על הילד (אשר טרם מלאו לו 13 שנים בעת קבלתו לאימוץ), ובלבד שלבסוף ניתן צו אימוץ לילד (בין במהלך תשעת החודשים הנ"ל ובין לאחר מכן).

התפטרות אב לצורך טיפול בילדו

הוראות הסעיף המאפשר התפטרות אם לאחר לידה לצורך טיפול בילדה, יחולו גם על האב, בשינויים המחויבים. כמובן שזכות זו מוקנית לאב רק במידה שהאם לא נהנתה מאותה זכות לאחר הלידה. כלומר – אין זכאות לשני ההורים להתפטר בדין מפוטר לאחר הולדת ילדם.

בנוסף, זכאות האב כפופה לתנאים נוספים:

  1. בת זוגו של העובד הועסקה לפחות 6 חודשים רצופים לפני ההתפטרות,

או –

  1. הילד מצוי בחזקתו הבלעדית של האב (או בטיפולו הבלעדי עקב נכות או מחלת בת הזוג)

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני עבודה. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית