סמכויות מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

/ פירוט על המגבלות וביצוע פעולות של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

החוק מסמיך את מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך לבצע פעולות בשמו של הממנה. אולם, ישנן פעולות בעלות תוקף משפטי, אותן מיופה כוח אינו רשאי לבצע, או לחלופין, יכול לבצען בתנאים מסוימים.

את הפעולות הבאות רשאי מיופה הכוח לבצע בתנאי שניתנה לכך הסכמתו המפורשת של הממנה בייפוי הכוח המתמשך

 • ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כגון החלפת מסלול פנסיוני, מעבר בין גופים פנסיוניים, שינוי בהסדר כפסי החיסכון הפנסיוני, משיכת כספים מקרן השתלמות ו/או קופות הגמל בהתאם לסעיף 23 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
 • הגשת בקשה לקצבת הפנסיה בשם מייפה כוח, על פי חוק גיל פרישה.
 • מתן ערבות או הלוואות עד סכום 100000 שח או מתנות שלא נהוגות בנסיבות העניין עד סכום של 100,000 ש"ח או תרומות עד סכום 100,000 שח, על פי תנאים הבאים: לאדם/גוף ששמו הוזכר במסמך ייפוי כוח מתמשך ועד סכום אשר צוין במסמך ייפוי כוח מתמשך.
 • ביצוע פעולה משפטית או מספר פעולות בעלות תוקף משפטי במסגרת עסקה אחת, כאשר העלות הכוללת נעה בין 100,000 ש"ח ועד ל-500,000 שח.
 • קבלת החלטות בנוגע לטיפול פסיכיאטרי: מתן הסכמה לביצוע בדיקות ו/או טיפולים פסיכיאטריים, מתן הסכמה לאשפוז במוסד פסיכיאטרי או שחרור ממוסד פסיכיאטרי. אולם, אם מייפה כוח מתנגד לפעולות אלה, החוק אוסר על ביצוען, אלא אם כן מתקיימים תנאים באים:
  • הממנה ציין במסמך ייפוי כוח מתמשך כי מיופה כוח מקבל סמכות מפורשת לתת הסכמה לביצוע פעולות אלה בכל מקרה, גם אם יתנגד לכך בשעת המעשה.
  • ייפוי הכוח המתמשך נחתם לאחר שפסיכיאטר, אשר בזמן החתימה הסביר לממנה את ההשלכות האפשריות של תנאי זה ואישר כי הממנה הבין היטב את המשמעות של ההסכמה. על הפסיכיאטר לאשר בטופס פרטני, כי בדק ווידא כי הממנה חותם על ההסכם מרוצנו החופשי ולא מכוון שהופעל עליו לחץ.

במקרה שתנאים אלה מתקיימים, ניתן לאשפז את הממנה בבית חולים פסיכיאטרי עד ל- 48 שעות בלבד אלא אם כן במשך זמן זה האדם יחדל להתנגד לאשפוז וייתן הסכמה מדעת.

ביצוע הפעולות הבאות על ידי מיופה כוח מצריך קבלת אישור של בית המשפט

על מנת לאפשר ביצוע פעולות אלה באמצעות מיופה הכוח, יש לתכנן אותן ולהתחייב אליהן מראש ובהתאם להגיש בקשה לבית המשפט ולקבל את אישורו.

 • ביצוע פעולות העברה, שעבוד, חיסול או חלוקה של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה במלאכה או במסחר, או של דירה.
 • עסקת מקרקעין, כגון מכירה, קניה או השכרה של הנכס, למעט השכרת נכס בחוזה לתקופה של עד 5 שנים ובתנאי שעל נכס המקרקעין לא חל חוק הגנת הדייר.
 • השכרת נכס, עליו חלות הוראות חוק הגנת הדייר.
 • ביצוע פעולות (המחאה או שעבוד) בנוגע לקבלת זכות במקרקעין.
 • ביצוע פעולות בנוגע לעיזבון (הסתלקות, העברה או שעבוד של מנה או חלק בעיזבון).
 • מתן ערבות או מתן הלוואות ו/או מתן מתנות שאינן נהוגות, אם הממנה לא הותיר הנחיות מפורשות בנוגע לפעולות אלה במסמך ייפוי כוח מתמשך, ואם הותיר, אז לסכום העולה על מה שהותיר או לסכום העולה על 100,000 ₪
 • ביצוע פעולה משפטית או מספר פעולות בעלות תוקף משפטי במסגרת עסקה אחת, אשר כרוכות בהוצאות בסכום שמעל 100,000 ש"ח אם לא ניתנו לכך הנחיות מוקדמות על ידי הממנה במסמך ייפוי כוח מתמשך.
 • מתן תרומה, הלוואה או מתנה שאינה בגדר הרגיל, כאשר הממנה נתן לכך הסכמה במסמך ייפוי כוח מתמשך, אך העלות הינה גבוהה מ- 100,000 שח או עולה על הסכום אשר צוין בייפוי הכוח המתמשך.
 • ביצוע פעולה משפטית אחרת או מספר פעולות במסגרת עסקה אחת אשר כרוכות בהוצאות שמעל 500,000 ש"ח ובתנאי שלפעולה זו ניתנה הסכמה מפורשת של הממנה במסמך ייפוי כוח מתמשך.
 • ביצוע משיכת כספי קופת גמל שלא בהתאם לסעיף 23 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

פעולות הבאות לא ניתנות לביצוע על ידי מיופה כוח בשם מייפה כוח, גם אם הוא מעוניין בכך

פעולות אלה לא ניתן להעביר לאחריות של מיופה כוח באמצעות הליך ייפוי כוח מתמשך, הואיל ועל פי החוק, מותר לבצע אותן אך ורק באופן אישי על ידי האדם עצמו:

 • המרת דת, מסירת ילדו של מייפה כוח לאימוץ או הצבעה בבחירות בשם הממנה.
 • עריכת צוואה בשם מייפה כוח או ביצוע שינויים בצוואה של הממנה.
 • בחירת המוטבים וציון שמם בקופות גמל, קרנות וביטוחים וקביעת סדר חלוקת סכומים שיקבלו המוטבים לאחר מותו של הממנה.
 • קבלת החלטות בנוגע לפעולות הניתנות לביצוע במסגרת חוק החולה הנוטה למות, כגון הסכמה למתן טיפולים כימותרפיים, החייאה, הקרנות, חיבור למכשיר ההנשמה וכדומה. על מנת להסמיך מיופה כוח לקבל החלטות במסגרת חוק החולה הנוטה למות, ניתן לבצע הליך הקרוי ייפוי כוח לחולה הנוטה למות.
 • כמו כן, במקרה והממנה שימש בעצמו כאפוטרופוס או כמיופה כוח לאחר, לפני הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, תפקידו אינו עובר אל מיופה כוחו.

כמו כן, בית המשפט יכול להגביל את סמכויותיו של מיופה הכוח, למנות לו מחליף או אפוטרופוס, אם הוגשה בקשה לכך על ידי אחד מהגורמים הבאים: הגורם המפקח על פעולותיו של מיופה הכוח מטעם היועץ המשפטי לממשלה, או קרובי המשפחה של מייפה הכוח או ידידיו הקרובים או מייפה הכוח עצמו. על מגיש הבקשה לפרט את הסיבות להגבלת סמכויות/החלפת מיופה כוח או ביטול ייפוי כוח מתמשך.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

 

שלבי החתימה על ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך טפסים לדוגמה 

צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה