ייפוי כוח מתמשך - אי יכולת קבלת החלטות

לך תחתום על ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד

/ להיערך מראש למצב של אובן כושר קוגניטיבי

ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר לכל אדם, בתנאי שהינו בגיר וכשיר משפטית, להיערך למצב של אובדן יכולת לקבל החלטות בענייניו האישיים ו/או הכלכליים. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם המעוניין בהיערכות מסוג זה לקבוע ולעצב מראש מערך של מיופי כוח [אחד או יותר] ולצייד אותם בהנחיות אשר יקבעו כיצד יתנהלו חייו במצב של חוסר שליטה בעקבות אי כשירות שיכול ותיווצר בעתיד ושהביאה את הממנה למצב בו הוא אינו מסוגל להבין ולקבל החלטות בקשר לעניין מסוים.

כיצד מתבצע הליך חתימת ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד

ההליך של עריכת וחתימת ייפוי כוח מתמשך, נעשה על ידי הממנה, בנוכחות ובהדרכה של עורך דין שהוכשר בתחום, בעל תעודת הסמכה וכרטיס חכם המאפשר חתימה דיגיטאלית להגשת המסמך לאפוטרופוס הכללי. השלמת ההליך מצריכה חתימה של הממנה, מיופה הכוח ועורך הדין על המסמך, עריכתו והגשתו לאפוטרופוס הכללי נעשית לפי החוק ותקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וקבלת אישור רשמי מאפוטרופוס הכללי. הממנה החותם על ייפוי הכוח אינו חייב להיות בשיא כושרו המנטאלי. גם מי שהחל לחוות ירידה ביכולתו, או חלילה חלה במחלה המנוונת יכולת שכלית, יכול לחתום ובלבד שהוא עדיין כשיר להבין את המשמעויות של חתימת ייפוי כוח מתמשך. במקרי גבול מסתייעים בחוות דעת רפואית שגם היא נמסרת לאפוטרופוס הכללי במסגרת הדיווח און ליין ייפוי הכוח ייכנס לתוקף על פי אחד מהתנאים הבאים:

  • כאשר מתקיים התנאי לכניסה לתוקף אותו קבע הממנה במסמך ייפוי כוח מתמשך – אם קבע
  • אם התנאי אינו מצוין במסמך, ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף כאשר הממנה יחדל להיות כשיר לקבלת ההחלטות בנוגע לנושאים המפורטים במסמך והדבר יוכח באמצעות חוות דעת רפואית.

לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך ובהתחייבות למחיר הטוב ביותר, צרו איתנו קשר עוד היום:
077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף

צור קשר

/ זמינות מיידית


מה ניתן לקבוע באמצעות ייפוי כוח מתמשך

הגמישות היא רבה מאוד, ולמעשה מדובר על מעין תכנית כבקשתך המאפשרת לאדם (הממנה) לקבוע בין היתר את הסוגיות הבאות:

  • מי יהיה מיופה כוחו לעת צורך
  • האם יהיה אחד או יהיו יותר. איך יתקבלו החלטות כאשר יהיה יותר מאחד. ניתן לקבוע סמכויות שונות לכל אחד [רכוש ו/או עניינים אישיים ו/או עניינים רפואיים]. ניתן לקבו ע מחליף שייכנס לתוקף אם וכאשר מי שמונה לא יוכל לשמש כמיופה כוח. ניתן לקבוע בעל מקצוע כדי שיקבל החלטות מקצועיות בתחום מקצועו (עו"ד או רואה חשבון או רופא) מתי ואם יפקע ייפוי הכוח. הוראות מקדימות לטיפול בענייניו של הממנה, חובת דיווח של מיופי הכוח, חובת התייעצות של מיופי הכוח, מידור של קרוב משפחה מהזכות לקבל מידע אודות מתן ייפוי הכוח (במקרים של סכסוך משפחתי או חוסר אמון)
  • הנחיות מקדימות בנוגע לקבלת ההחלטות ו/או ביצוע פעולות בתחומים שונים.
  • תנאים לכניסה לתוקף ו/או תנאים לפקיעה של ההליך ו/או משך הזמן בו ההליך יהיה תקף.
  • זהות "אדם מיודע" – אדם, או מספר אנשים, אשר תפקידם לפקח על העבודה של מיופה הכוח ולקבל ממנו דיווחים. אם מיופה הכוח אינו קרוב משפחה של הממנה, אדם מיודע לא יהיה קרוב משפחה של מיופה הכוח.

חובותיו של מיופה כוח

מיופה הכוח חייב לפעול תוך כדי שמירה על כבודו של הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר.

שמירה, ככל האפשר, על פרטיות הממנה, ובדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו.

מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו.

עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, יסביר מיופה הכוח לממנה מהם תפקידיו וסמכויותיו כמיופה כוח, בלשון פשוטה ובהתאם ליכולת הבנתו של הממנה.

מיופה הכוח ימסור לממנה מידע שיש בידו בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים של הממנה ומידע הנוגע לטיפולו של מיופה הכוח בענייני הממנה, בלשון המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו, ויסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.

מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, לרבות בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.

מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים.

מיופה הכוח יתייעץ, לפי הצורך, עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים קרובים של הממנה וייעזר בהם לשם קידום ענייניו של הממנה.

במסגרת ההתחקות של מיופה הכוח אחר רצונו של הממנה והגשמת רצון זה, יפעל מיופה הכוח בהתאם להנחיות מקדימות שניתנו – אם ניתנו – במסגרת ייפוי הכוח. יחד עם זאת, מיופה הכוח לא יפעל בהתאם לרצונו של ממנה שלא נתן הנחיות מקדימות, אם הוא סבור כי הפעולה או ההחלטה יגרמו לממנה פגיעה של ממש. כלומר על מיופה הכוח להפעיל שיקול דעת ואינו רשאי להסתמך באופן עיוור על הבעת רצון של ממנה שלא נתן הנחיות מקדימות בעניין מסוים אם הוא סבור שזה יגרום פגיעה של ממש.

מהי פגיעה של ממש? טרם התגבשה פסיקה מנחה בנושא, ואולם מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש הוראות בעניין זה, וכן כשמדובר בפעולה בעניין אישי מהותי ובעניין רפואי מהותי אשר בהם הממנה מביע התנגדות בזמן אמיתי, אין לפעול בכוח חרף הנחיות קודמות ויש לקבל הוראות מבית המשפט.

שכרו של מיופה כוח

אם קבע זאת הממנה בייפוי הכוח, יוכל מיופה כוח לקבל את השכר שנקבע בייפוי הכוח, והשכר ישולם מנכסי הממנה.

מעבר לכך , וגם אם לא קבע הממנה הוראה בעניין הוצאות, רשאי מיופה כוח לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא בשעת מילוי תפקידו זה כמיופה כוח.

באילו תחומים עוסק ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מפריד בין שני ההיבטים המרכזיים בחיי האדם: עניינים אישיים וענייני הרכוש. עניינים אישיים נחלקים לכאלה שאינם כוללים נושאים רפואיים וכל היתר, ובסך הכל 3 סוגי הסמכה.

העניינים האישיים כוללים את מלוא הפעולות הנדרשות על מנת לשמור על שגרתו היום יומית של האדם, מסיפוק צרכיו הגופניים, , החברתיים והנפשיים ועד להסדרת מקום מגוריו ופיקוח על תנאי רווחתו.

עניינים אישיים כולל רפואיים נוגעים בשמירת מצבו הרפואי התקין של הממנה ובטיפולים הרפואיים שלו.

תחום הרכוש מתייחס למצב הפיננסי של הממנה, לרבות כספיו בחשבונות הבנק, דמי הביטוח והפנסיה, נכסי מקרקעין ויחידות משק, חובותיו והתחייבויותיו הכספיים.

הממנה רשאי לקבוע ביחס לכל מיופה כוח, לאיזה משלושת התחומים הוא יהיה מוסמך, לאחד, שנים או שלושתם. עוד על ייפוי כוח מתמשך קראו כאן

מיופה כוח אינו רשאי לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות אשר חלים עליהן איסורים ומגבלות המוגדרים בחוק. כך, יש פעולות שמותר למיופה כוח לבצע רק אם כך צוין במפורש בייפוי הכוח (כגון פעולה לצורך שינוי במוצר פנסיוני), פעולות מסוימות ניתן לבצע רק באישור מראש של בית המשפט (כגון פעולות בסכומים העולים על 500,000 ₪ ומכירת דירה או רכישת דירה) ופעולות מסוימות, הנושאות אופי אישי מובהק, והמפורטות בחוק, אסור למיופה כוח לבצע בשום אופן, גם אם הממנה עצמו הסכים לכך (כגון המרת הדת של הממנה, הצבעה בבחירות או מתן גט).

 

שלבי החתימה על ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך טפסים לדוגמה 

 

צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה