מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

/תפקידו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

המטרה של ייפוי כוח מתמשך הינה לאפשר לכל אדם המעוניין בכך למנות לעצמו נציג – מיופה כוח, אשר יוסמך לקבל החלטות ולבצע פעולות בשמו של האדם הממנה (מייפה כוח), אם וכאשר יהיה בכך צורך  בשל כך שהממנה לא יוכל לדאוג לענייניו באופן עצמאי, עקב מחלה או הדרדרות בכושר קוגניטיבי או נפשי באופן שהממנה כבר לא יוכל להבין בענייניו ולקבל החלטות.. מיופה כוח יפעל על מנת לשרת את האינטרסים של הממנה, להגן על זכויותיו ולדאוג לענייניו בתחומי האחריות, אליהם הוסמך על ידי הממנה.

המינוי ניתן אך ורק לאדם אשר מסכים, מוכן וכשיר לשמש כמיופה הכוח עבור הממנה ומבין באופן מלא את המשמעות, ההשלכות והדרישות של התפקיד.

מי יכול להתמנות למיופה כוח בייפוי כוח מתמשך?

על פי חוק הכשירות המשפטית ואפוטרופסות, האדם שימונה למיופה כוח לענייני הגוף (עניינים אישיים), חייב לעמוד בקריטריונים הבאים:

 1. בגיר – אדם שמלאו לו 18 שנים
 2. כשיר משפטית: מסוגל לקבל החלטות באופן עצמאי ואינו נמצא תחת פיקוח של אפוטרופוס או מיופה כוח בהליך ייפוי כוח מתמשך או רפואי. כלומר, לא מונה לו אפוטרופוס על ידי בית המשפט ואין לו מיופה כוח פעיל בהליך ייפוי כוח מתמשך בתוקף.
 3. חף מאינטרסים כלכליים:
 • אינו עובד בתשלום אצל מייפה כוח בתור מטפלו, בין אם רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי, אלא אם כן הוא קרוב משפחה של הממנה.
 • כמו כן, לא ניתן למנות למיופה כוח עורך דין אשר ערך עבור הממנה הליך ייפוי כוח מתמשך או בעל מקצוע בתשלום (כגון עובד סוציאלי , רופא, פסיכולוגי) אשר החתים את הממנה על ייפוי כוח רפואי.
 • אינו משכיר לממנה מקום מגורים בתשלום, אלא אם כן הוא קרוב משפחה של הממנה
 1. אינו משמש כבר כמיופה כוח לשלושה אנשים או יותר, אלא אם כן הם קרובי משפחתו.

מיופה כוח לענייני הרכוש (עניינים כלכליים), חייב לעמוד בכל הקריטריונים שקיימים לגבי מיופה כוח לענייני הגוף, ובנוסף לענות לדרישות הבאות:

 1. אינו פושט רגל ללא הפטר
 2. אינו מוכרז כלקוח מוגבל חמור על פי חוק שיקים ללא כיסוי

 


לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך צרו איתנו קשר עוד היום: 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף

צור קשר

/ זמינות מיידית


תחומי האחריות של מיופה הכוח ליופי כוח מתמשך

מיופה הכוח לייפוי כוח מתמשך אחראי לקבל החלטות בשם הממנה ולבצע פעולות אשר יבטאו באופן הקרוב ביותר את רצונו של הממנה. החוק מחלק את תחומי האחריות של מיופה כוח לשתי קטגוריות: ענייני הגוף (עניינים אישיים ורפואיים) וענייני הרכוש (עניינים פיננסיים).

 • במישור האישי פועל מיופה הכוח על מנת להגן על זכויותיו של הממנה ולדאוג לתנאי מחייתו ורווחתו. בנוסף, הוא אחראי על ענייני הבריאות של מייפה הכוח ומתפקידו לקבל החלטות בנוגע לטיפוליו הרפואיים.
 • במישור הכלכלי מיופה כוח מנהל את הכספים והרכוש של הממנה ומסדיר את זכויותיו והתחייבויותיו הפיננסיות.

כיצד נדרש לפעול מיופה הכוח בעת קבלת ההחלטות בשם מייפה הכוח

כאשר נדרש מיופה הכוח לקבל החלטה מהותית בשם הממנה, עליו לפעול על פי הרצון של מייפה הכוח. עליו לבצע תיעוד ורישום של כל ההחלטות המהותיות שקיבל, למטרות מעקב ופיקוח.

אם הותיר מייפה הכוח הנחיות מוקדמות  במסמך ייפוי כוח מתמשך, על מיופה הכוח לציית להן, אלא אם כן הפעולה שעליה הורה מייפה הכוח אינה ניתנת לביצוע מסיבות הבאות:

 • היא אינה חוקית או אינה אפשרית מבחינה פרקטית.
 • היא תגרום נזק חמור לממנה.
 • העלות הפיננסית של הפעולה חורגת מאפשרויות הפיננסיות של הממנה.

כמו כן, אין לבצע פעולה על פי ההנחיות המוקדמות אם הממנה מבין את משמעותה בזמן המעשה ואינו מסכים לה, אלא אם כן הוא הסמיך באמצעות הנחיות מפורשות את מיופה הכוח לבצע פעולה זו גם אם כנגד רצונו בזמן האמת.

כאשר על מיופה הכוח לקבל החלטה שאין בנוגע אליה הנחיות מוקדמות, עליו לפעול על פי הנחיות הבאות:

 • לברר את רצונו של הממנה, אם יש באפשרותו להביע את עצמו.
 • אם הדבר אינו אפשרי, על מיופה הכוח להתאים את ההחלטה לאופי, לתפיסת העולם ולהתנהגותו של הממנה, כפי שבאו לידי ביטוי בעבר.
 • במקרה כאשר לא ניתן לנחש את רצונו של הממנה, על מייפה הכוח לקבל החלטה שתטיב עם הממנה.

הנחיות לגבי קבלת ההחלטות כאשר יש ניגוד בין ההנחיות שנתן הממנה במסמך ייפוי כוח מתמשך ובין רצונו בזמן המעשה.

אם ציין הממנה בייפוי כוח מתמשך שעל מיופה הכוח להעדיף את הכתוב במסמך על פני רצונו בזמן המעשה, יש לכבד זאת, אלא אם כן מדובר בעניינים מהותיים בתחומים אישיים ורפואיים.

במקרים כאשר מיופה הכוח אינו מסוגל לקבל החלטה מהותית באופן עצמאי, הן בשל הניגוד בין רצונו של מייפה הכוח כפי שציין במסמך ובין רצונו בהווה, והן בשל היעדר ההנחיות המוקדמות, עליו לפנות לבית המשפט לקבלת ההוראות.

כמו כן, במקרה והממנה לא הותיר הנחיות מקדימות וישנו קושי להבין מה רצונו בנוגע לפעולה מהותית זאת או אחרת, הפניה לבית המשפט לצורך קבלת הנחיות יכולה להיעשות על ידי קרובי משפחתו (בן/בת הזוג, ילדיו, נכדיו הוריו, אחיו או סבים) או על ידי חבריו הקרובים.

בכל פעולותיו, על הממונה לפעול תוך שמירת כבודו, פרטיותו, ערכיו, קשרי משפחתו וטובתו של הממנה, והכל תוך יישום שקידה, מיומנות [לרבות חובה להיוועץ עם גורם מקצועי כשהדבר דרוש] , מסירות ובתום לב.

הנחיות בנוגע לשכר והוצאות כספיות במסגרת תפקידו של מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך

מיופה כוח יקבל שכר עבור עבודתו אם הממנה אישר כך במסמך ייפוי כוח מתמשך וציין את היקף השכר. בין אם מיופה כוח מקבל שכר ובין אם לא, הוא זכאי לקבלת החזר עבור ההוצאות הסבירות שכרוכות בביצוע פעולותיו עבור הממנה. כל ההוצאות הכספיות, באות מכספו של הממנה.

תנאים לפקיעת התוקף של ייפוי כוח מתמשך וסיום תפקידו של מיופה כוח

על מנת להפקיע ייפוי כוח מתמשך, יש להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי. במקרה שייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף, ההודעה על פקיעת ההליך נמסרת על ידי הממנה. אם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף, ההודעה על פקיעתו נמסרת על ידי מיופה כוח.

ייפוי כוח מתמשך פוקע בשל הסיבות הבאות:

 • כאשר יתקיים תנאי לפקיעתו אשר צוין במסמך ייפוי הכוח מתמשך.
 • בשל מות של מייפה כוח ו/או מיופה כוח.
 • כאשר מיופה כוח אינו עוד מעוניין לשמש בתפקיד ומודיע על כך לגורמים המעורבים במכתב רשמי.
 • כאשר חל שיפור לטובה במצבו של הממנה וכעת הוא מסוגל לדאוג לענייניו באופן עצמאי ואינו זקוק למיופה כוח.
 • אם מיופה כוח הינו בעל מקצוע שמונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו המקצועי נשלל.
 • כאשר מיופה כוח, שהיה בן/בת זוגו או ידוע/ה בציבור של הממנה בזמן החתימה על המסמך, מפרק את חיי המשפחה/ קשר נישואין , אלא אם כן יש במסמך ייפוי כוח מתמשך הנחיות מיוחדות למצב זה.

הנחיות לסיום התפקיד של מיופה הכוח

כאשר ייפוי כוח מתמשך מתבטל לאחר שנכנס לתוקף, על מיופה הכוח להחזיר לשליטתו של הממנה את כל המסמכים בנוגע לנכסיו וכספיו.

אם ייפוי כוח מתמשך מתבטל בשל מות של הממנה, מיופה הכוח רשאי בתוך 90 יום מיום פטירתו של הממנה, ואף ללא קבלת רשות מבית המשפט, {אלא אם כן השאיר הממנה הנחיות מיוחדות בנוגע לסוגיה זו} :

 • לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים לכל הגורמים אשר נתנו שירותים לממנה במהלך הזמן בו התקיים ייפוי כוח מתמשך.
 • לשלם מכספי הממנה הוצאות סבירות לקבורה לזמן האבל.
 • לנהל נכס מושכר של הממנה או עסק של הממנה הדורש ניהול שוטף.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם התקשרו אלינו 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף

 

ריכוז הנחיות למיופי כוח בייפוי כוח מתמשך על פי החוק

מגבלות על סמכויות של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

שלבי החתימה על ייפוי כוח מתמשך

טפסים לדוגמה

צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה