רגר את רגר פיצויים לעובד שפוטר

פיצויים לעובד שפוטר

/ זכות שמתלווה לפיטורים

עו"ד אביתר רגר עוסק בייצוג וליווי מעסיקים וחברות

חוק פיצויי פיטורים (הנקרא בפי כל : חוק פיצויי פיטורין) קובע את חובת תשלום פיצויים לעובד שפוטר.

החוק קובע כי עובד שפוטר לאחר שעבד לפחות שנה אחת אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאי לפיצויי פיטורין מהמעסיק אשר פיטר אותו.

הזכות קיימת הן לגבי עובד במשכורת חודשית והן לגבי עובד בשכר [ששכרו מחושב לפי שעות עבודה בפועל] חשוב לציין כי הזכות לקבלת  פיצויי פיטורים מגיעה לכל עובד שפוטר, בלי קשר לסיבת הפיטורים, למעט מקרים חריגים בלבד (למשל במקרה של מעילה שהוכחה) בהם שולל בית הדין לעבודה את הזכות לפיצוי מהעובד.

ככלל: בית הדין לעבודה אינו נוטה לשלול את הזכות לפיצויי פיטורים  אלא במקרים מאד חריגים וזאת מתוך הבנה והכר בכך כי הפיטורים עצמם – למרות שהם כפופים למתן הודעה מוקדמת – מהווים "עונש" קשה לעובד שפוטר, ואין מקום להוסיף על עונש זה גם את שלילת הזכות לפיצויים.

החוק מתייחס לשתי אפשרויות של פיטורי עובד המזכות אותו בפיצויי פיטורין:

  1. עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעסיק – החוק אף מחמיר ומעניק פיצויי פיטורין לעובד שפוטר בסמוך להשלמת שנת עבודה אחת, וקובע כי פיטורים כאלה ייחשבו כפיטורים שבוצעו במטרה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, וגם במקרה כזה יהיה זכאי העובד לפיצויים.
  1. עובד שעבד שנה לפחות באותו מקום עבודה – למשל עובד שהחל לעבוד אצל אדם פלוני במפעל מסויים ולאחר תקופה של 5 חודשים אותו פלוני הקים חברה בע"מ (שהיא גוף משפטי נפרד מהאדם עצמו) והיא המשיכה להעסיק את העובד באותו מפעל. אם יפוטר העובד לאחר תקופה של שנה החל מתחילת העסקתו במפעל – הוא יהיה זכאי לפיצויים.

פיצויים לעובד שהתפטר – כמו פיצויים לעובד שפוטר

במקרים מסוימים, הקבועים בתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) גם עובד שהתפטר מרצונו ממקום עבודתו יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים.

התקנות הנ"ל כוללות הוראות מפורטות לגבי מקרים מסויימים בהם יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים גם אם התפטר מרצונו. עובד המתפטר ממקום עבודתו והתפטרותו עומדת באיזה מהתנאים הקבועים בתקנות יחשב לעובד שהתפטר בדין מפוטר.

המקרים הללו נחלקים, למעשה, לשני נושאים עיקריים:

  1. התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים – החוק מכיר בהתפטרות מסוג זה כפיטורים, והיא חלה במקרים מסוימים כגון נישואי העובד, מעבר למגורים בישוב חקלאי או ישוב באזור פיתוח, מעבר דירה בעקבות בן זוג המשרת בשירות קבע, במשטרת ישראל או בשירות המדינה, מעבר לרגל גירושים ועוד.

חשוב לבדוק ולהתייעץ עם עורך דין דיני עבודה בכל מקרה לגופו,  שכן התקנות מתייחסות למקרים רבים מאד תחת סעיף העתקת מקום המגורים, ולכל אחד מהסעיפים תנאים ותניות ספציפיים אשר רק בהתקיימם ייחשב העובד כמי שהתפטר בדין מפוטר.

  1. התפטרות שנעשתה מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.

כדי להחליט אם עובד שהתפטר ייחשב בדין מפוטר במקרים שלעיל, על בית הדין לעבודה לבחון את מכלול הנסיבות שהביאו להתפטרות. לא מספיקה התחושה הסובייקטיבית של העובד עצמו, אלא עליו להוכיח  קיום תשתית עובדתית אובייקטיבית המובילה למסקנה לפיה חלה הרעה מוחשית בתנאי העבודה או קיומן של נסיבות אחרות.

המקרים בהם הכיר בית הדין לעבודה בעובד שהתפטר בדין מפוטר מכוח הסיבות הללו הם רבים ומגוונים וכוללים, על קצה המזלג: שינוי מקום עבודה או שינוי תפקיד בעבודה, אי תשלום זכויות סוציאליות לעובד, עיכוב בתשלום שכר העובד = הלנת שכר, ועוד.

על עובד המבקש שיכירו בו כמתפטר בנסיבות הללו לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

  • עליו להוכיח כי התקיים מצב של "הרעה מוחשית בתנאי העבודה" או "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו".
  • עליו להוכיח כי אכן התפטר מסיבה זו ולא מסיבה אחרת. כלומר, עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה או הנסיבות הללו.
  • עליו להוכיח כי נתן התראה סבירה למעביד על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה או את הנסיבות ככל שהיא ניתנת לתיקון.

על מנת שלא לאבד זכויות ולהתנהל באופן נכון ובטוח מבחינה משפטית, חשוב מאד להיוועץ בכל מקרה לגופו עם עורך דין הבקיא בדיני עבודה אשר יסייע לבחון את הענין לגופו ולהשיג עבור העובד את מירב הפיצויים האפשריים.

פיצויי פיטורים כחלק מהפקדות חובה לפנסיה

החל משנת 2008 נכנס לתוקף צו הרחבה לפנסיה חובה המחייב את המעסיקים להפריש מדי חודש בחודשו כספים לצורך ביטוח פנסיוני לעובדים: צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים.  שיעור מסוים מהכספים המופרשים לפנסיה, באים במקום חלק מפיצויי הפיטורים והם מהווים מעין מקדמה על חשבון תשלום פיצויי פיטורים.

כלומר, מעסיק שפעל בהתאם לצו ההרחבה בענין פנסיה חובה, הרי עם סיום העסקתו של העובד על המעסיק לשלם לעובד רק את החלק היחסי מהפיצויים שאותו לא הפריש לביטוח הפנסיוני.

חשיבותו של צו ההרחבה בענין פנסיה לענין הזכאות לפיצויי פיטורים עצומה! ולמה?

כל הסכומים שהופרשו על ידי המעביד מכוח צו ההרחבה בענין פנסיה עבור פיצויי פיטורים  לא ניתנים להחזרה למעסיק, גם במקרה של פיטורים וגם במקרה של התפטרות (מלבד במקרים חריגים ביותר).

החל משנת 2014, שיעור ההפרשה על פי צו ההרחבה בענין פנסיה עבור פיצויי פיטורים הוא 6% מדי חודש בחודשו! כלומר –  72% מכספי פיצויי הפיטורים ממילא כבר  מופקדים על ידי המעסיק לקופת הפנסיה או לביטוח מנהלים, בהתאם לחוק, והעובד זכאי לקבלם גם בכל מקרה של התפטרות רצונית.
לאחר סיום העסקתו יוכל העובד למשוך את הכספים מהחיסכון הפנסיוני שהופקדו כרכיב פיצויים, גם אם טרם הגיע לגיל פרישה וגם אם לא נגרם ארוע ביטוחי (כמו מוות או נכות)  וזאת רק אם המעסיק נתן הסכמתו לכך.

יחד עם זאת חשוב לציין כי משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני, מאחר ומשיכתם תקטין ביותר מ-1/3 (שליש) את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני עבודה. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

צור קשר

/ זמינות מיידיתפרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה